در بند 209 اوين بر ما چه گذشت

ژیلا بنی یعقوب

نگارش و انتشار خاطرات مربوط به يک زندان کوتاه مدت، به معنای اهميت بخشيدن به آن نيست بلکه به منظور ثبت تاريخی اين وقايع است. اگر نه! خيلی خوب می‌دانم که گذراندن روزهايی کوتاه در زندان در برابر رنج بسياری از زندانيان عقيدتی ميهنم به ويژه برخی از روزنامه نگاران زندانی، ناچيز شمرده می‌شود

ضمن گراميداشت خاطره همه زندانيان عقيدتی و سياسي اين يادداشت ها را به زندانيان گمنام تقديم می‌کنم.

***

سی و سه زن بوديم. هوا تاريک شده بود که به جاده منتهی به زندان اوين رسيديم. ما را با يک اتومبيل ون آوردند.چندساعتی را در بازداشتگاه وزرا در خيابانی به همين نام گذرانده بوديم. پليس ها موقع انتقال به ما گفته بودند:”همگی تا چند دقيقه ديگر آزاد می شويد.” اين برای من و بعضی از دوستانم که برای بار دوم به زندان افتاده بوديم يک بازی تکراری بود.بارقبل هم موقع خروج از بازداشتگاه موقت همين را به ما گفته بودند.

بعضی ها باور کردند و با شادمانی سوار بر اتومبيلی شدند که قرار بود ما را به زندان ببرد. پليس ها همچنان وانمود می کردند که ما را برای آزادی می برند.آنها چرا هر بار در اين باره دروغ می گويند ؟آيا اين فقط يک بازی خنده دار برای شان است؟يا با اين کار می خواهند روحيه زندانی را بيشتر در هم بريزند؟

اتومبيل از سربالايی اوين که عبور کرد ، در بزرگ زندان را روبرويم ديدم. رستوران مجلل هشت بهشت کمی پايين تر بود.همان رستورانی که هيچوقت نتوانسته بودم خودم را راضی به غذا خوردن در آن کنم.وقتی می دانی کمی بالاتر صدها زندانی دلتنگ در فضايی تنگ و بی‌روح به سقف سلول چشم دوخته اند ،هر غذای لذيذی طعمش با غم در می آميزد. و حالا که به عنوان يک زندانی از کنار همان رستوران عبور می کردم ،از خودم می پرسيدم ، در رستوران نشسته ها در باره ما و همه زندانی های ديگرچه فکری می کنند؟

در تمام راه سرود خوانده بوديم .بيشتر از همه سرود” ای زن،حضور زندگی “و همينطور” ياردبستانی من” .

در حياط اوين ،جلو يک درآهنی کوچک پياده شديم ،اينجا بند ۲۰۹ بود،بندی متعلق به وزرارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران.

کسی با تحکم گفت:” وارد شويد .”

در حالی که زندانبان زن چشم هايم را با يک پارچه ضخيم می بست ،گفتم :چشم بند غيرقانونی است. به جای هرپاسخی فقط چشم بند را محکمتر کرد ،آنقدر محکم که احساس دردی شديد توی چشمهايم ريخت.(می خواست با اين کارش انتقام بگيرد؟)

فرمان دادند :”روی زمين بنشينيد .”

آنقدر خسته بودم که خودم را روی موزائيکهای سرد راهروی باريک رها کردم . از زير چشم بند فقط پاهايی را می ديدم که که از کنارمان عبور می کردند.می رفتند و می آمدند ،باهم پچ پچ می کردند ،از اين اتاق به آن اتاق می رفتند و گاهی هم به ما می‌گفتند:”ساکت !حرف نزنيد.”

يکی از آنها با لحن خشنی به من گفت: “چشم بندت را پايين تر بکش .سعی نکن قيافه ما راببينی.”

گفتم :هيچ چيز نمی بينم.مطمئن باشيد. (چرا انها هميشه نگران اين هستند که ما چهره شان را ببينيم.از چه وحشت دارند؟)

می خواستند ما را به سلولهای بند زنان ۲۰۹ منتقل کنند.سلول ها در طبقه بالا بود و و ما در طبقه پايين. گفتند:” چشم بندها را محکم تر کنيد.”آنها نه فقط نمی خواستند که ما چهره هايشان را ببينيم که نمی خواستند در ، ديوار ، پله ها و راهروهای مکانی را که در آن زندانی می‌شديم، ببينيم.

اما آنها برای انتقال ما يک مشکل بزرگ داشتند، ما چشم بند داشتيم و نمی توانستيم مسيرمان را ببينيم . قرار شد که زندانبان های زن دست ما را بگيرند و ما را به طبقه بالا منتقل کنند.آنها دوباره دچار مشکل شدند. ما سی و سه زندانی بوديم و تعداد زندانبانهای زن در زندان وزارت اطلاعات بسيارکمتر از اين بود(چرا؟آيا به اين خاطر که معمولا تعداد زنان زندانی در اين بند کم است؟) زندانبان های مرد هم که به ما نامحرم بودند و حق نداشتند همچون زندانبان های زن به ما کمک کنند.

آنها خيلی زود راه حلی برای مشکل خود پيدا کردند.مردانی روزنامه به دست از راه رسيدند،روزنامه هايی که لوله شده بود،يکسرش در دست زندانبان و سوی ديگرش در دست زندانی.

نوبت به من رسيد.به چند زندانی ديگر گفتند که هرکدام لباس آن ديگری را بگيرد و نفر آخر هم لباس من را(می خواستند که در استفاده از روزنامه صرفه جويی کنند يا زندانبان؟) و زندانبان مرد راهنمای من باشد و من راهنمای ديگران.

زندانبانی که بعدها فهميدم بازجو است ، به جای روزنامه ،يک ميله فلزی باريک و بلند را به طرفم گرفت.خدايا !چه می ديدم؟يک جاروی بزرگ آب جمع کنی بود.چندش آور بود.با حرکت دست آن را از خودم دور کردم و گفتم :نه،نمی گيرمش .هم غير بهداشتی است هم توهين آميز.

عصبانی شد.گفت :”بگيرش”

من دوباره گفتم:” نه” و او دوباره گفت:” بگير.”

عصبانی شدم و گفتم :”چرا جارو به دست گرفته ای و می خواهی به دست ما هم بدهی؟آيا معنی اش اين است که يا ما جاروکش هستيم يا شما؟من که روزنامه نگارم ،شما جطور؟مگر زندانبان و يا بازجو نيستيد؟”

با اين حرفم به خشم آمد که فرياد زد”:تو دوست داری که من دستت را بگيرم و من حاضر نيستم.”

می خواست با اين حرف تحقيرم کند .گفتم :”نه ،جايگزين دستهايت می تواند همان روزنامه های لوله شده باشد و نه جاروی به اين کثيفی.”

چند مرد به طرفمان آمدند ، روزنامه هايی به دست ما دادند.می خواستند غائله را بخوابانند انگار.

سلول برای چهار نفر خيلی کوچک بود ، طول و عرضش آنقدر نبود که راحت دراز بکشيم اما هرجور بود ،خوابيديم .هرچند که گاهی پاهايمان به هم می خورد .پرستو، تقريبا خودش را مچاله کرده بود تا درآن فضای تنگ جايی برای خواب بيابد.سرش درد می‌کرد . سرد بود.پتو آوردند. به هرکدام دو پتو رسيد. با روسری و مانتو و کاپشن رفتم زير پتو اما بازهم سردم بود،پتو را روی سرم کشيدم و خودم را جمع کردم شايد که اندکی گرم شوم .بقيه هم وضعی بهتر از من نداشتند.محبوبه دستش را به دستگاه گرمايشی نزديک کرد و گفت :”کاملا سرد است.”

به زندانبان که زن جوانی بود و چادر سياه بر سر داشت ، گفتيم :”سرد است” .گفت :”هرکدام دو پتو داريد ،چرا سردتان است؟”سوال مهمی بود.نه؟ابه هم نگاه کرديم. زمين سلول واقعا سرد و کفپوشش فقط يک موکت نازک بود و وقتی رويش پهن می‌شديم ،سرما را بيشتر به بدنمان نفوذ می‌داد و سيستم گرمايشی هم که خراب بود.آيا اين دلايل برای سرما کافی نبود؟

صدای زنگ مرتب به گوش می‌رسيد و بعد صدای پای زندانبان ،بعد باز شدن در يک سلول و بعد صدای پای دونفر. زندانبان يکی از ما سی وسه نفر را برای بازجويی می ‌برد .

ساعت از دو بامداد گذشته بود که زندانبان در سلول ما را باز کرد و با لحنی آرام و مهربان گفت :”پرستو ، بايد بروی بازجويی .آماده شو.”

منظور از آمادگی زدن چشم بند بود و به سر کردن يک چادر سرمه ای.

پرستو از سردرد زياد نمی توانست چشمش را بازکند:” سرم خيلی درد می کند،با اين وضع مرا به بازجويی می‌بريد؟”

زندانبان گفت :” بازجويت تصميم خواهد گرفت.”

عقربه های ساعت جلو می‌رفت و خبری از پرستو نبود.من و محبوبه و ناهيد نگران بوديم .نگران پرستو و سردردش.

ساعت از پنج صبح گذشته بود که آمد:”کجا بودی ،سردردت چه شد؟”

پرستو با لبخندی شروع به تعريف کرد،هيجان زده به نظر می‌رسيد:”بازجو مرا با خودش به بهداری برد ،آنجا به من آمپول هايی زدند که درد سرم را خوب کرد و بعد نوبت بازجويی رسيد.”

“پس بازجو آنقدر برای بازجويی عجله داشت که نمی توانست به تو اجازه استراحت کافی را بدهد؟”

پرستو تند و تند ماجراهای بازجويی را تعريف می‌کرد. به ساعتم نگاه کردم که از هفت گذشته بود اما انگار اصلا خوابش نمی آمد.گفتم:مثل اينکه آمپولهای تزريقی ،علاوه بر خاصيت درمان ،انرژی زا هم بوده است.

نزديکی های ظهر بود که مريم را هم به سلول ما آوردند.گرچه از ديدن مريم واقعا خوشحال شده بوديم اما نمی توانستيم اعتراض هم نکنيم:”اين سلول برای ما چهار نفر جا نداشت حالا يک نفر را هم اضافه می‌کنيد؟”

ساعتی بعد مرا از اين سلول به سلولی تازه منتقل کردند.نوشين و مريم و جلوه و زينب در اين سلول بودند.

اين بار سلول گرمتر بود و بزرگتر.هرکس که از بازجويی بازمی گشت داستانهايی برای تعريف کردن داشت. همه می‌خواستند از وضع يکديگر با خبر شوند ،يه همين خاطر بود که مدام صدای کسی در فضای بند طنين انداز می شد و بيشتر از همه اسمهايی تکرار می شد که از يک بيماری خاص رنج می‌کشيدند:پروين،خوب هستی؟مهناز تو چطوری؟فاطمه با سر دردت چه می‌کنی؟

بيشتر از دو روز می‌شد که از خانواده هايمان بی‌خبر بوديم .آيا آنها می دانند که در کجا هستيم و چه می کنيم؟بزرگترين نگرانی تعدادی از ما همين بی‌خبری از خانواده ها بود.رضوان می‌گفت که حالا مادر بيمارش چه می کند و چه کسی مراقبت از او را برعهده گرفته است؟اغلب اين زنان وقتی صبح سيزدهم اسفند ماه برای اظهار همبستگی با پنج نفر از دوستانشان که به خاطر فعاليتهايشان برای برابری حقوق زنان و مردان محاکمه می‌شدند ،به مقابل دادگاه انقلاب می‌رفتند ،نمی دانستند که ساعتی ديگر به جای بازگشت به محل کار يا زندگی‌شان ، در بازداشتگاه خواهند بود.به همين دليل هرکس نگرانی های خاص خودش را داشت.

نمی‌دانم اين سی و سه نفر که در سلول های مختلف پراکنده بودند ،چطور توانستند ناگهان و در يک هماهنگی کامل و همزمان بر در سلول هايشان بکوبند و يک صدا فرياد بزنند:”بی خبری شکنجه ست ،بی تلفنی شکنجه است” بر درهای فلزی می کوبيدند و می گفتند:” تلفن !تلفن”

بيشتر از يک ساعت بر درهای آهنی کوبيديم و درخواست تماس با خانواده ها را کرديم. می دانستيم که صدای ما آنقدر بلند است که تمام فضای اوين را پر کرده است. اجازه دادند تلفن بزنيم (آيا می خواستند بيشتر از اين آرامش نسبی اوين را برهم نزنيم؟)

معلوم است که وقتی برای يک تجمع يکساعته صلح آميز از خانه بيرون رفته باشی ،اما از آنجا تو را يکراست به زندان برده باشند،دچار چه مشکلاتی می‌شوی.اين وضع اغلب بازداشت شدگان بود.هيچ کس لباس مناسب برای استراحت و يا خواب نداشت همچنان که هيچ کس داروها و وسايل شخصی بهداشتی‌اش را همراه نداشت .هرکس در اين باره درخواستی از زندانبان های زن داشت :”حوله ،مسواک ،لباس مناسب ،لوازم بهداشتی ،دستمال کاغذی.”

درخواستها با تاخير پاسخ داده می‌شد .زندانبان جوان که يک دختر سی و چندساله به نظر می‌رسيد در سلول را بازکرد تا به ما لوازم اوليه بهداشتی را تحويل بدهد. صدای زندانبان ديگری شنيده شد که با تحکم به آو يادآور می‌شد:”پولش را ازآنها بگير و تحويل بده”

آنها لوازم اوليه موردنياز يک زندانی را در ازای پول تحويل می‌ دادند.با خودم فکر کردم چند روز ديگر پولم برای خريد اينگونه لوازم ضروری به پايان خواهد رسيد،در آنصورت چه بايد بکنم(من برای چند ساعت از خانه بيرون زده بودم نه برای چند روز.طبيعی بود که پول زيادی همراهم نباشد.)

از ظاهرحوله هايی که به ما دادند ، معلوم بود که بارها مورد استفاده قرار گرفته اند.چند ماه قبل که با اتهامی مشابه (تهيه گزارش از تظاهرات صلح آميز زنان در تهران) در همين زندان بودم ،حوله های کاملا تميز و نو به ما داند (چرا آنها شرايط رفاهی زندانشان را برای ما بدتر از قبل می کردند؟می خواستند بيشتر تنبيه شويم؟)

بوی نم و رطوبت سلول آزاردهنده تر می‌شد ،بويژه برای من که از بيماری آسم و آلرژی رنج می بردم.

در آهنی سلول تمام ساعت های روز و شب بسته بود . تنها روزنه کوچک ما به بيرون همان دريچه کوچک روی در سلول بود که چند ميله هم داشت .دريچه ای که نه به فضای آزاد بلکه رو به راهروی باريک بند زنان ۲۰۹ باز می شد.ببخشيد باز واژه درستی برای توصيف اين پنجره کوچک نيست چرا که تقريبا هميشه بسته بود و فقط وقتی بر در سلول می کوبيديم و درخواستی داشتيم زندانبان برای لحظه ای کوتاه آن را باز می کرد .چند بار از زندانبان ها خواستيم تا آن پنجره کوچک را برای دقايقی باز بگذارند تا هوای سلول اندکی تازه شود که نمی‌يذيرفتند.

اين بار نوشين از زندانبان در خواست هواخوری را کرد.زندانبان با مهربانی گفت:”دوست داريد به هواخوری برويد .اشکالی ندارد، چند دقيقه ديگر آماده باشيد شما را به هواخوری می‌برم.”

هم متعجب شده بوديم هم شاد.به هم می‌گفتيم :چرا زودتر اين درخواست را مطرح نکرديم

وقتی زندانبان ما را به يک فضای کوچکتر از سلولمان برای هواخوری برد،به ساده دلی مان خنديديم. تنها فرق اين هواخوری با سلول اين بود که سقفش با شيشه پوشانده شده بود. فضايی کوچک که در آن چند سطل پراز زباله قرار داشت. ما را بگو که فکر می‌کرديم ما را به فضايی می برند که می‌توانيم هوايی تازه را استشمام و پياده روی کنيم و يا حتی بدويم.

زندانبان دقايقی ديگر به سراغ ما آمد:”از هواخوری راضی هستيد؟”

گفتيم :”لطفا ما را به سلول بازگردانيد،آنجا راحت تريم.”

ادامه دارد

ژيلا بنی‌يعقوب

j.Baniyaghoob@gmail.com

عكس از :آرش عاشوري نيا،کسوف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.