اعتراض به سركوب و فشار در دانشگاه‌ها،بيانيه ٥٤٢ نفر از فعالان سياسی، اجتماعی و دانشجويی كشور

آذر ماه همواره يادآور مبارزات دلاورانه دانشجويان آزاديخواه ايران عليه خودكامگی، انحصارگری، زورگويی و فساد دولتی وتلاش برای تحقق برابری و آزادی و اعتلای ميهن بوده و هست.

درحالی به نكوداشت دانشگاه به عنوان جايگاه فرهيختگان، دانشمندان و انديشمندان و سرای اميد ايرانيان می پردازيم ، كه اين نهاد با استقرار اقتدارگرايان و نظاميان در نهاد دولت، با حجم گسترده‌ای از مضايق و فشارها روبروست. افت كيفی مديريت و هيئت علمی دانشگاه‌ها ، احضار، اخراج و تعليق بسياری از دانشجويان فعال و آگاه دانشگاه‌ها، تعطيل يا محدود كردن فعاليت ‌نهادهای مستقل دانشجويی، توقيف نشريه‌های مستقل دانشجويی و پاكسازی و بازنشستگی اجباری استادان شايسته و پاكسازی‌های گسترده كه همگی، پويايی و كيفيت آموزشی دانشگاه ها را به شدت كاهش داده است. موج گسترده محكوميت‌ها توسط كميته‌های انضباطی، بازفعال‌سازی هسته‌های گزينش استاد و دانشجو، حضور چهره‌های غيردانشگاهی و بی‌كفايت در مديريت برخی از دانشگاه‌ها و جلوگيری از انتخاب رييسان دانشگاه‌ها توسط اعضای هيئت‌های علمی، بكلی استقلال دانشگاه‌ها را از بين برده و اصل استقلال نهاد دانش از دولت را مخدوش كرده است.

تعليق انجمن‌های اسلامی دانشجويان، كه از ديرپاترين سازمان‌های دانشجويی هستند، جلوگيری از ادامه تحصيل فعالان دانشجويی، ناتوانی مديريتی مسئولان دانشگاهها، زندانی شدن، كشته شدن و درگذشت چند دانشجو در ماه گذشته و عدم پاسخگويی مسئولان وزارت علوم و دولت، جملگی نشانگر شرايط ناگوار دانشگاههای كشور است.

ما فعالان سياسی، فرهنگی و دانشجويی امضاكننده اين بيانيه، ضمن ابراز نگرانی شديد نسبت به رويدادهای پيش آمده و پيامدهای آنها برای كشور، به دست اندركاران اين اوضاع وخيم هشدار می‌دهيم:

الف) دانشگاه در ايران همواره سرچشمه اثر و تحول بوده و جنبش‌های دانشجويی هميشه در برابر مطامع حكومت‌های استبدادی ايستاده و در راه استقلال و شرف و آزادی ايران گام نهاده است. محدوديت‌ها و هزينه‌های تحميل شده به دانشگاه هرگز سبب خاموش شدن چراغ پُرفروغش نشده و نخواهد شد. تجربه های تاريخی آذر ٣٢، بهمن ٤٠، آبان ٥٧ ، تير ٧٨ و انقلاب فرهنگی، بخوبی نشان داده كه نه‌ تنها سركوب و خشونت تا كنون نتوانسته به خاموشی جامعه دانشگاهی بيانجامد، بلكه هميشه ‌روسياهی برای استبدادگران به همراه داشته و بر دامنه نفوذ و تأثير دانشگاه در جامعه افزوده است.

ب) حق تحصيل و برخورداری از شرايط مناسب برای ادامه تحصيل همه شهروندان، همانگونه كه در اصل ٣٠ قانون اساسی تصريح شده، از بنيادی ‌ترين وظايف دولت‌ها است. ولی دولت نهم كه برخلاف دستور قانون اساسی، تاكيدات فراوان دينی و ميثاق ‌های جهانی، مانع تحصيل آزاد همه شهروندان شده و تحصيل دانش را به امتيازی در تصاحب قدرت تبديل كرده است.

فشارها و دخالتهای ايدئولوژيك و تبعيض‌های اعمال شده از سوی دولت، افزون بر غير قانونی بودن، غير اخلاقی، غير دينی، غير مدنی و محكوم است، امكان شكوفا شدن استعدادها و باروری دانشگاه را سلب می كند و در شرايطی كه كشور بيش از پيش نيازمند برخورداری از نيروی انسانی توانمند است، آينده كشور را با ترديدها و ابهامات فراوانی روبرو ساخته، آسيبهای جبران ناپذيری بر خانواده علمی كشور تحميل خواهد كرد. چنين اقداماتی قطعا در تاريخ كشور و به عنوان لكه‌های سياه دركارنامه دولت نهم در جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

پ) دولت نهم با تغيير ريشه‌ای كادرهای علمی دانشگاه‌ها، بازنشسته كردن اجباری استادان برجسته، و جلوگيری از استخدام نيروهای جوان و خوش فكری كه در سالهای اخير در دانشگاههای كشور خدمت كرده‌اند، گماشتن برخی از چهره‌های غيردانشگاهی به رياست دانشگاهها، ناتوانی وزير علوم در تأمين نيازهای و شرايط مطلوب دانش‌ورزی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، عدم پاسخگويی، توسل به دروغ و فرافكنی در حوزه مديريت ها و اعمال فشار بر گروههای علمی و پژوهشی و آموزشی و نهادهای مستقل و فعال علمی و دانشجويی و نشريات دانشگاهی و دانشجويی، ايجاد نهادهای وابسته و تعطيل نهادهای مستقل، حيثيت علمی دانشگاه در ايران را نشانه گرفته است. دهها دانشجوی به اصطلاح ستاره‌دار، با وجود احراز رتبه علمی، از ادامه تحصيل باز مانده‌اند ولی وزير علوم اين امر را انكار می كند! رييس دولت خود را استاد دانشگاه و مدافع حقوق دانشگاه می‌خواند، ولی صدها استاد با تجربه و توانمند به اجبار بازنشسته يا بركنار می شوند! و برخی از دانشجويان از امكان ادامه تحصيل محروم و مابقی را از وجود اين اساتيد محروم می دارند. دولت از يك سو همه را به تحمل فشارهای ناشی از دست آوری به دانش های جديد اتمی فرا می خواند و از ديگر سو دانشگاه را از امكان ادامه بهره مندی از دانش های موجود محروم می دارد، براستی پريشان گويی دولت نهم در تمامی عرصه‌ها و دروغ تا كی؟

اعتراض هفته گذشته دانشجويان به رييس جمهور در دانشگاه اميركبير و به وزير كشور در دانشگاه شيراز، و پاسخهايی كه به اين اعتراضات داده شد، برای هر سياستمدار متفكری نشانگر هشداری جدی در واكنش به وعده‌های وفا نشده است. اما، رفتار سركوبگرانه و گفتار توهين آميز دولتيان حكايت از هوشمندی و دورانديشی چندانی نيست.

ما امضاكنندگان اين بيانيه، ضمن ابراز نگرانی از پيامدهای رفتار دولت برای آينده كشور و سلب روحيه اميد به آينده و نشاط در ميان جوانان، در اعتراض به رفتارهای غيردينی، غيراخلاقی، غيرقانونی و غيرمدنی دولت نهم در دانشگاهها،‌ خواستار توقف و اصلاح اين رفتارها و تلاش همه دلسوزان كشور در اين زمينه هستيم. ما به دولت نهم هشدار می‌دهيم كه با سطحی نگری و خودبزرگ بينی موجبات وارد شدن زيان بيشتر به كشور و بدنامی بيش از پيش خود را فراهم نسازد و با آزاد كردن همه دانشجويان زندانی و رفع فشارها و فضای امنيتی ايجاد شده در محيطهای آموزشی، به جبران خسارتها و ويرانگريهای گذشته در دانشگاه بپردازد.

سوم دی ماه يكهزار و سيصد و هشتاد پنج

ميترا آبتين – مصطفی آجودانی – زهره آغاجری – هاشم آغاجری – فاطمه آرام نژاد – محمد آزادی – محمد آشور – حميد آصفی – مسعود آقايی – سامر آقايی – ساسان آقايی – فرزانه آقايی پور – ناصر آملی – رضا آل محمد – محسن ابراهيمی – هادی احتظاظی – حميد احراری – رضا احمدی – نعمت احمدی – بختيار احمدی – بابك احمدی – امين احمديان – قاسم اخلاقی – مصطفی اخلاقی – احمد آدينه وند – مه لقا اردلان – خالد اردانی – بامداد ارفع زاده – احمد آرمان فرد – محمد اسدی – حسين اعرابی – فرهاد اعرابی – بهاءالدين ادب – بهروز اسد نژاد – حسن اسدی زيدآبادی – محسن اسدالهی – نادر اسدالهی – مهدی اسماعيلی – ناصر اشجاری – اكرم اقبالی – مرتضی اصلاحچی – اميرهوشنگ افتخاری راد – بانوفرشيد افشار – علی اصغر افشاركهن – عليرضا افشاری – حسن افتخار اردبيلی – حسين اكبری – عليرضا اكبرزادگان – علی اكرمی – احمد الهی نيا – عبدالمجيد الهامی – حبيب الله اميری – مهدی امينی زاده – يونس اورنگ – حسين انصاری راد – مصطفی ايزدی – حامد ايران شاهی – الناز انصاری – سيف الله اكبری – ستار امينی – علی امينی – سيامك امينی – عباس اميرانتظام – شهلا انتصاری – محمود ايمانی – حسن ايزدی – احمد بابايی – محمد نويد بازرگان – ابوالفضل بازرگان – عبدالعلی بازرگان – مختار باطوطی – ايرج باقر زاده – روح الله باقر آبادی – صفر علی باقری – ايران باقری – داود هرميداس باوند – پروين بختيار نژاد – مرتضی بديعی – سيد محمدرضا برقعی – اديب برومند – جهانشاه برومند – رحمت الله برهانی – محمد بسته نگار – علی بنی رضی – منوچهر بصير – مجيد بك نظری – محمد حسين بنی اسدی – احمد علی بنی حسن – تيرداد بنكدار – محمد بهفروزی – عماد بهاور – احمد بهنيا – فرهاد بهبهانی – سيمين بهبهانی – محمد بهزادی – حسين به آور – منصور به كيش – جواد بهشتی – مجتبی بيات – فرامرز بيانی – حميد بی آزار – علی بيكس – صديقه بيگلری – زهرا بيگلری – صفا بيطرف – مسعود پدرام – هژير پلاس چی – سلمان پناهی – يوسف پژوم – مجيد پورقاسمی – حسين پور رضا – سعيد پوررضا – رضا پويان – محمود پيش بين – حبيب الله پيمان – مجيد پيمان – عباس پوراظهری – سپيده پور آقايی – نورالدين پزشكی – فرهنگ پورمنصوری – ندا پورمنصوری – شهرام پورمنصوری – عباس تاج الدينی – علی تاجرنيا – سيد مصطفی تاج زاده – رضا تاجيك – رضا تهرانی – غلامعباس توسلی – محمد توسلی – مصطفی تنها – مسعود توانگر – مجيد تولايی – جلال توكليان – عليرضا ثقفی – مجيد جابری – حميدرضا جلائی پور – جلال جلالی زاده – اسماعيل جعفرزاده – رضا جعفری – عليرضا جباری – رضا جعفرزاده – افشين جعفرزاده – فريده جمشيدی – ايرج جمشيدی – نصرالله جمشيدی – علی جمالی – مجتبی جهانی – روح الله جيره بندی – مجيد حاجی بابايی – پروانه حاجيلو – عيسی خان حاتمی – اسماعيل حاج قاسمعلی – علی حاج قاسمعلی – – حبيب حاج حيدری – جعفر حاكم زاده – سعيد حبيبی – مهدی حبيبی – نزهت حافظی سمنانی – مژده حبيبی – طه حجازی – حميد حديثی – علی حديثی – آيدين حسنلو – بهزاد حق پناه – فاطمه حقيقت جو – علی حكمت – ابوالفضل حكيمی – محسن حكيمی – حميد حسامی – محمد رضا حمسی – حسين حسن پور – محمد حيدری – پروين جلائی – پژمان خرسند – محمدعلی خزائی – منوچهر خليل زاده مقدم – ابراهيم خوش سيرت – رضا خجسته رحيمی – بهناز خسروی – عبدالله خنجی – خليل خليلی پور – امير خرم – ناهيد خيرآبی – محسن چنانی – اقدس چرونده – سيد محمد علی دادخواه – محمد دادفر – رسول دادمهر – محمود دردكشان – سعيد درودی – فريبا داودی مهاجر – پروين دخت دفتری – محمود دل آسايی – حسن دهنوی – بنام دارائی زاده – مصيب دوانی – ابراهيم دينوی – مزدك دانشور – رضا دهقان – علی دينی – ديبامهر – خشايار ديهمی – پرويز دبيری – جمال درودی – علی اشرف درويشيان – – شهناز درويشيان – بهرام دستگير – ترانه راد – پروانه راد – فتح الله ربانی – رضا رئيس طوسی – محمد رضوانيان – فريبرز رئيس دانا – محمد جواد رجائيان – عليرضا رجايی – مهدی رجائی – تقی رحمانی – آرش رحمانی – ابوالفضل رحيمی محلاتی – نجف رحيمی – غلامرضا رحيم حيدر – علی رستمی – محمدصادق رسولی – حسين راضی – عبدالعلی رضائی – احد رضائی – بهمن رضا خانی – حسين رفيعی – محمد رضايی – جواد رحيم پور – جعفر رسولی – علی رشيدی – اشكان رضوی – مهدی رهنما – حسين رياحی – اصغر ريسمانچيان – پرويز ريسمانچيان – نفيسه زارع كهن – پرويز زندی نيا – ناصر زرافشان – هما زرافشان – منوچهر زركشوری – كورش زعيم – مرتضی زندی – محمود زنديان – بهرام بهراميان – محمدرضا زهدی – احمد زيد آبادی – محمد ابراهيم زمانی – سيد مجتبی سادات – احمد ساعی – حاج محمد ساعی – ژاله سالاری – محمود سامی – نسرين ستوده – شاهين سپنتا ¬ – عزت الله سحابی – فريدون سحابی – هاله سحابی – عيسی سحرخيز – هاشم سجادی – محمد سرچمی – بيوك سعيدی – سيدرضا سيدزاده – عبدالفتاح سلطانی – محمد سيف زاده – هاله سينكی – علی سياسی راد – محمد علی سيد نژاد – – خسرو سعيدی – مسعود سفری – حسين سكاكی – فرزاد سلطانی – فاطمه سلطان زاده – فرشاد سلطانی – منوچهر سماك – حاج عليقلی سوزنی – خسرو سيف – اسد شقاقی – حاج محمد شانه چی – محمود شاددل بصير – ابراهيم شاكری – لاله شاكری – علی شاملو – محمد شانه چی – حسين شاه حسينی – علی شاه زيدی – علی شجاع – احمد شجاعی حمزه – منوچهر شجاعيان – عباسقلی شهسواری – يوسفعلی شهسواری – احمد شه ناصری – حسن شهيدی – محمد شريف – مريم شبانی – محمد شانه چی – مقداد شريعتی – حجت الله شريفی – بهرنگ شهوق – شايا شهوق – ماشاء الله شمس الواعظين – عالم تاج شميرانی – صابر شيخ لو – الله وردی شمبوری – كاوه شيرمحمدی – گوهر شميرانی – فاطمه شكاری – هدی صابر – فيروزه صابر – محمد صاحب محمدی – محمود صارمی – – اسماعيل صادقی – ابوالقاسم صالحی – مصطفی صالحی – هاشم صباغيان – احمد صدر حاج سيد جوادی – مهدی صراف – حميدرضا صمدی – كيوان صميمی – سميرا صدری – عباسعلی صحافيان – مسعود صفاريان – ابراهيم صفايی – اكبر صفويه – ناهيد صفايی – فضل الله صلواتی – جليل ضرابی – مجيد ضيائی – اعظم طالقانی – حسام طالقانی – طاهره طالقانی – محمد طاهری – سجاد طبسی – رئوف طاهری – بهزاد طاهری – سيامك طاهری – بهروز طاهری – طوس طهماسبی – رضا ظفری – كيان ظهرابی – هما عابدی – آرزو عابدينی – تقی عباسی – مهدی عرب شاهی – – يداله عرفان طلب – جواد علايی – باقر علايی – رضا عليجانی – حسن عرب زاده – حسين عزت زاده – يوسف عزيزی بنی طرف – روئين عطوفت – علی علوی – عليرضا علوی تبار – محمد جعفر عمادی – محمود عمرانی – محمد علی عمويی – محمدرضا عسگری نژاد – علی اصغر غروی – عليرضا غروی – ماجد غروی – مسيح غروی – مسعود غفاری – سعيد غفارزاده – مهدی غنی – موسی غنی نژاد – اكبر غضنفری – شاهرخ غضنفری – رامين غنچه ای – عباسعلی فاتح – ناصر فخر سلطانی – غفار فرزدی – مرتضی فلاح – ارسلان فلاح – مجتبی فتحی – نادر فتورچی – محمد حسين فتاحی – مهدی فخرزاده – علی فائض پور – محمد فياض‌بخش – ناصر فربد – خليل فردوسی – محسن فرشاد – اصغر فنی پور – محمود فيض پور – بهرام فياضی – عباس قائم الصباحی – ماهرو قشقايی – رحمانقلی قلی زاده – نظام الدين قهاری – غلامحسين قيصری – روشنك قياسيان – مصطفی قاسمی – باقر قديری اصلی – علی قديری – سيد حسن قوام شهيدی – ناصر قوامی – اسدالله كارشناس – رحمان كارگشا – بهزاد كاظمی – مرتضی كاظميان – – يوسف كبيری – محسن كديور – هادی كحال زاده – محمدرضا كرياسی – عليرضا كرمانی – حسين كتابنويس – ژرژ كريم – ناصر كميليان – حسين كمالی – پروين كهزادی – يعقوب كوثری – بهناز كيانی – ايرج كيا – علی كيوانلو – منيژه گازرانی – محترم گل بابايی – بيژن گل افزا – رضا گلنراقی – فاطمه گوارايی – محمود گودرزی – مسعود لدنی – رضا لطفی پور – حسين لقمانيان – معصومه لقمانی – فاطمه وكيليان – مجيد لگزيان – جواد لگزيان – نسرين نافعی – پريوش مبشری – حسين مجتهدی – محمد تقی متقی – محمود مومن – سيد احمد مجيدی – محمد محرابی – محسن محققی – نرگس محمدی – نوشين محمدی – محمد محمدی اردهالی – مرتضی مرديها – احمد مدادی – حسين مدنی – سعيد مدنی – فريد مدرسی – ماشاء الله مديحی – مرضيه مرتاضی لنگرودی – رجبعلی مزروعی – مريم محبوب – مصطفی مسكين – رضا مسموعی – عبدالحسين مستوفی – مرتضی مصفا – احمد معصومی – محمد جواد مظفر – بدرالسادات مفيدی – مرتضی مقدم – عزت الله مقدم – پيمان مقدم – خسرو منصوريان – حسين مهدوی – حميد مهدوی – – يوسف مولايی – علی مومنی – عبدالله مومنی – حسين مجاهد – رضا مظهری – رضا معظمی – پويا مطهری – محسن مقدس زاده – علی مقيمی – علی مكارمی – مهدی مكارمی – منوچهر ملك قاسمی – صمد ملكی – هرمز مميزی – رضا منتظر حقيقی – نظام الدين موحد – بابك موسوی – سيد حسين موسويان – رضا موسوی سعادتلو – اميرمسعود موگويی – مهدی مويدزاده – نعمت الله ميرعظيمی – اصغر مينو – اصغر ممبينی – يوسف مولايی – حافظ موسوی – علی مهری – طاهره ميثمی – روزبه ميرابراهيمی – كيوان مهرگان – مجيد ملكی – محمد ملكی – عمار ملكی – ابوذر ملكی – علی مليحی – احمد منتظری – سعيد منتظری – وحيد ميرزاده – الله كرم ميرزايی – سيد سراج الدين ميردامادی – امير ميرخانی – سيد علی اكبر موسوی خوئينی – پروانه ميلانی – داوود محمدی – مسعود متولی – آكام مينائی – علی اكبر نجفی – حسن نصراللهی – علی اكبر نقی پور – مجتبی نيك نژاد – سعيد نيكوپيك – ابوالفضل نيماوری – محمود نكوروح – سيد حميد نوحی – جلال نوراكی – مريم نوربخش ماسوله – علی نيكونسبتی – نوشين نوع پرست – ارشيا نوری – محمد هاشمی – جمال هاشمی – هادی هاديزاده يزدی – عباس همايونی – علی هنری – حميد هداوند – احسان هوشمند – ناصر هوشمند – بهاره هدايت – علی رضا هندی – پرويز ورجاوند – رسول ورپايی – باقر ولی بيك – جليل ولی بيك – رحيم ياوری – علی فريد يحيايی – ابراهيم يزدی – حنيف يزدانی پور – حبيب يكتا – محمود يگانلی – هايده يوسفی – حسن يوسفی اشكوری – شكرالله يوسفی – رضا يوسفيان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.