جامعه ما, خشونت بيش از خشونت ستيزي آموختني است، طلعت تقي نيا

طلعت تقي نيا

تريبون فمينيستي ايران :

باز نگري اخبار خشونت در ماه جاري ، هرروزبيش از پيش ضرورت بررسي عوامل خشونت را آشکار مي کند ! خشونت حادثه نيست بلکه مشکلي اجتماعي است .

در بازخواني حوادث اتفاق افتاده, عوامل داخلي وخارجي ، تعريف از جنس خانواده سالم ، وجود پيوند قوي بين فرزندان و والدين، اشتغال به کار و تحصيل ، ورزش و از همه مهم تر ارتباط کلامي دوسويه که مي تواند تاحدودي از خشونت ها جلوگيري کنند را کمرنگ شده مي بينيم که اين خود کار وبحث مفصلي را مي طلبد .

همسر کشي وعاشق کشي پديده بسيار قديمي است که شکل و کميت آن تغيير کرده است . معمولا زناني که دست به خشونت مي زنند در تداوم نارضايتي مزمني عمل مي کنند که معلول عوامل مختلفي است که شايد بتوان گفت مهمترين آن خشونت عليه همسر است که پاسخي به خشونت هاي اعمال شده برآنهاست.

ناتواني ومحدوديت در احقاق حقوق زنان از راه هاي قانوني ، زنان را مجبور مي کند که خود وارد عمل شوند . اما مردان بعلت ساختار مردانه با کوچکترين نارضايتي و نامرادي در روابط مرتکب خشونت وقتل مي شوند.

عاشقي دختر مورد علاقه اش را به آتش کشيد (29 مرداد نداي ايران- تهران)

………………………………………………………

پسرجواني در اعتراض به سفر دختر مورد علاقه اش به ترکيه با بنزين او را به آتش کشيد .

دختر 26 سال دارد و دچار90درصدسوختگي شده است. او که در آستانه مرگ قرار دارد با سختي درباره عشق حرف مي زند: من ومهيار همديگر را دوست داشتيم ومي خواستيم ازدواج کنيم منتظر بودم تا سربازي او تمام شود .

وقتي با خواهرم به ترکيه رفتم مهيار دلخور شد و ازمن خواست سر قرار بروم. در خيابان يک گالن بنزين خريد و به شوخي گفت که مي خواهد مرا آتش بزند. در خيابان خلوت بنزين را روي من پاشيد و با سيگارش مرا آتش زد . وي ادامه داد : مهيار پس از آتش گرفتن من خيلي سعي کرد آتش را خاموش کند اما موفق نشد .

دختر قبلا ازدواج کرده وطلاق گرفته بود پسر عاشق سرباز و24 سال دارد .

پسر جواني پس از ناکامي در ازدواج با دختر مورد علاقه اش با کارد اورا کشت (26 شهريور شرق )

…………………………………………………………………………………….

جوان22 ساله با نااميدي از پاسخ مثبت عشق خود, ابتدا دختر جوان را به قتل رسانيد و سپس خودزني کرد .

اين جوان عاشق در بيمارستان گفت : او مرا به خود علاقمند کرد. آنگاه به همه قول و قرارهاي مان پشت پا زد. او مي دانست که من عاشقش هستم . علت را از اوپرسيدم ولي پاسخ درستي نداد !

اعتراض خونين به پوشش زن جوان (26 شهريور شرق)

………………………………………………………

يک مرد به خاطر حجاب , همسر جوانش را به قتل رسانيد. در چند قدمي پيکر بيجان زن نوزاد چهل روزه اي ونگ ونگ مي کرد .

شوهر بالاي سر جسد زن نشسته و گريه کنان مي گفت: من با همسرم به خاطر لباس پوشيدنش اختلاف داشتم واو با چشم هم چشمي لباس هايي مي پوشيد که من دوست نداشتم واعتنايي به خواسته هاي من نداشت .

بين من و او دوباره مشاجره درگرفت خيلي عصباني شدم وکنترل ام را از دست دادم واورا به باد کتک گرفتم وبا سنگي که زير کمد بود بر سرش کوبيدم. همسرم بيهوش شد چاقويي بر داشتم و چند ضربه به گردنش زدم !

خواهر کشي به اتهام رابطه نامشروع ( 29 مرداد نداي ايران)

………………………………………………………………….

مردي به کلانتري مراجعه کرد و گفت: خواهر 20 ساله متاهلم را به خانه ام دعوت کردم واز وي خواستم که دست از کارهاي منافي عفت خود بردارد اما او منکر همه چيز شد . دست وپاي اورا بستم وبا بيل چند ضربه به او زدم واو را کشتم !

قتل مادر وکودک دوساله (29 مرداد نداي ايران -تهران)

………………………………………………………..

ساکنان يک مجتمع پس از شنيدن فريادهايي در نيمه شب ، با تاخير يک روزه پليس را در جريان قرار دادند .

پليس پس از گشودن در آپارتماني که فرياد از آنجا شنيده شده بود با اجساد زن جوان با کودک دوساله اش روبرو شدند .

مادر وکودک به وسيله پيچيده شدن پارچه به دورگردن شان خفه شده بودند .

زن جوان با کودک دوساله اش تنها زندگي مي کرد و توسط مردي که براي نظافت به خانه آنها رفت وآمد داشت کشته شدند.

همسر کشي

……………………

زني با قفل وزنجير شوهرش را دار زد ( 29 مرداد – نداي ايران-تهران)

زن 25 ساله گفت : با شوهرم دعوا کرديم او بشدت عصباني شد درگير شديم پس از درگيري او به راهرو رفت وشروع کرد به مصرف مشروب وبي حال افتاده بود و من هنوز بشدت عصباني بودم. اوهيچ مقاومتي نمي کرد ، قفل زنجير موتوررا به دور گردنش انداختم وگره زدم وسر ديگر را به لوله گاز قفل کردم پاهايش را گرفته وپائين کشيدم بعد از سفت شدن زنجير بدار آويخته شد .زماني که ازخفه شد نش مطمئن شدم از خانه بيرون رفتم وپس از نيم ساعت برگشتم و داد و بيداد راه انداختم که شوهرم خودکشي کرده است .

شوهر اين مرد از ازدواج قبلي يک دختر داشت که با آنها زندگي مي کرد .

زني پس از قتل شوهرش جسد را به آتش کشيد (17 شهريور -شرق)

زني با همدستي شوهر خواهرش همسر 43 ساله خود را با چاقو ودسته هاون به قتل رسانيد و به همراهي او شبانه جسد او را حوالي روستاي چاهشک از توابع خراسان برده وبه آتش کشيدند .

مردي با ضربات چاقو به دست زن خود به قتل رسيد (21 مرداد -شرق(

زن 21 ساله اي در روستاي کراتکتي در شهرستان نور همسر 24 ساله خودرا ، به دليل اختلافات خانوادگي با ضربات چاقو به قتل رسانيد وسپس خود را به مامورين معرفي کرد .

پيرمرد 69 ساله اي همسر خود را خفه کرد (12 شهريور -شرق)

پيرمردِي به کلانتري شهرک وليعصر مراجعه کرد وگفت : در سال هاي اخير درگيري ها و اختلافات زيادي با همسرم داشتم . پس از ازدواج فرزندانمان اين درگيري ها بيشتر شد تا شب حادثه انقدر اختلاف ومشاجره بين ما بالا گرفت که با هم در گير شديم وبا مشت ولگد به جان اوافتادم واو را زدم وبارها وبارها سرش را بر ديوارکوبيدم تا مرد .

اين مرد بعد از کشتن همسر 61 ساله اش حمام کرد و بعد از خواندن نماز ، به کلانتري مراجعه وبه جرم خود اعتراف کرد .

همسر کشي (16 شهريور- شرق (

زن 30 ساله ايراني با همدستي دو تبعه افغانستان شوهرش را خفه کرده ودر حمام جسد اورا تکه تکه کرده و به ميان نيزارهاي جاده ورامين انداختند .

نتايج يک پژوهش نشان مي دهد که 1 /70 درصد زنان که تحت خشونت خانگي قراردارندبه انتقام از همسرانشان مي انديشند.( ايسنا)

………………………..

بر اساس يافته هاي جامعه آماري, بيشترين آمار زنان مراجعه کننده به مجتمع قضايي خانواده در سال 82 به دليل اختلافات خانوادگي بوده است ، در صد بالايي از اين زنان به خودکشي و آسيب رسانيدن به همسر وجود تمايل داشته اند.

تاسيس خانه هاي امن يکي از راه هاي پيش گيري از خشونت است. زناني که مورد خشونت قرار مي گيرند با مراجعه به اين خانه ها مي توانند از محيط پر تنش خانه دور شوند وتحت تاثير سريع افکاري چون خودکشي ويا همسرکشي قرار نگيرند .

خط اورژانس اجتماعي همسر آزاري به دليل نداشتن کار شناسان ومتخصصان راه اندازي نشده است ( ايلنا)

…………………………..

دکتر سيد هادي معتمدي مدير کل آسيب هاي اجتماعي گفت : متاسفانه در خصوص همسر آزاري قوانين خوبي نداريم وکارشناسان ما نحوه مداخله در موارد همسرآزاري را نمي دانند و ما با مواردي سر وکار داريم که مداخله درآن غير قانوني است .

به گفته وي 99 در صد زنان روسپي به دليل نداشتن شغل به روسپي گري رو مي آورند .دختران فراري در کمتر از 24 ساعت پس از فرار مورد تجاوز قرار مي گيرند و خانواده ها آنها را نمي پذيرند .

معتمدي خاطر نشان کرد : شايع ترين نوع همسر آزاري کتک زدن با مشت ولگد وعلت اصلي خشونت انحراف اخلاقي شوهر، نبود تفاهم ومشکلات اقتصادي است .

تجاوز

…………….

تجاوز گروهي به دختر معلول ذهني (6شهريور –شرق)

دختر17 ساله براي خريد از خانه خارج مي شود که توسط سرنشنيان افغاني يک اتومبيل ربوده وبه ويلايي در فشم برده ودر آنجا زنداني مي شود .

اين دختر که معلول ذهني نيز است به مدت 50 روز مورد تجاوز ربايندگان قرار مي گرفت و او را در مقابل دريافت پول در اختيار کسان ديگري هم قرار مي دادند .

بر اساس آمارهاي غيررسمي 13 درصد جرائم به دست اتباع کشور افغانستان انجام مي گيرد. اين متهمان به خاطر ثبت نشدن هويت شان از ترس اخراج از کشور به راحتي مرتکب کارهاي خلاف مي شوند بيکاري آنها نيز مزيد بر علت است .

مطبوعات ورسانه ها به ويژه ” برخي از آنها روي افغان بودن متجاوزين به شدت مانور مي دهند وحتي خواستار بيرون کردن همه افغاني ها از ايران هستند . سئوال اين است که اين همه تجاوز وجنايت وشرارت را افغاني ها انجام مي دهند ؟

چهارمين تجاوزدر ماه جاري در تهران (22 شهريور –شرق)

…………………………………….

چهار پسر با ربودن دختر 19 ساله تا صبح چندين بار او را مورد آزار جنسي قرار دادند و سپس در محل خلوتي در شهر او را رها کردند .

دختر پس از مراجعه به پليس گفت : فردي از پشت آيفون خود را راننده آژانس معرفي کرد که بسته اي از طرف يکي از دوستان آورده است وقتي در را باز کردم دوپسر با تهديد چاقو مرا سوار پيکاني کرده وبه خانه اي درحوالي ميدان آزادي بردند .

تجاوز به نوجوان 17ساله (23شهريور شرق (

…………………………………..

سه پسر پس ازتجاوز به پسر 17 ساله او را به قتل رساندند !

يکي از دستگير شدگان مي گويد : رامين به خانه ما آمد. ما مشغول تماشاي فوتبال بوديم با ورود رامين وسوسه شديم و او را به زور مورد آزار جنسي قرار داديم. وقتي شروع به دادو فرياد کرد با چاقو 30 ضربه به او زديم .

اين پسر در اثر خونريزي از بين رفت .( زمزم تهران)

تجاوز به زن متاهل (26شهريور نداي ايران)

……………………………..

زني 28 ساله اي پس از مراجعه به کلانتري گفت : ساعت 3 بعد از ظهر درمسير کيان مهر به مقصد کرج پس از انتظار زياد سرانجام سوار پرايدي که دوسرنشين داشت شدم . کمي جلوتر دو جوان به عنوان مسافر سوار شدند با تهديد چاقو مرا زير صندلي خودرو پنهان کردند و آنگاه با دست ودهان بسته مرا در پتويي پيچيدند وبه يک آلاچيق که در آهني داشت منتقل کردند .

اين چهار نفر چندين بار اين زن متاهل را مورد تجاوز وآزار جنسي قرار دادند وواورا رها ومتواري شدند .

مثله کردن زن براي خواسته هاي جنسي (24 شهريور – شرق (

…………………………………………..

مرد قاتل مي گويد: فرح درهمسايگي ما، درحال رفتن به خانه اش بود ازاو خواستم که براي کمک به خانه ما بيايد به اين طريق اورا فريب دادم وبه خانه آوردم اما او در مقابل خواسته هاي جنسي من مقاومت وشروع به داد وفرياد کرد. با دست محکم دهان وگلوي اورا گرفتم اونيمه جان روي زمين افتاد. با چاقو به سينه او ضربه زدم وبراي اينکه بتوانم جسد را راحت از خانه خارج کنم سرش را از بدنش جدا کردم واورا تکه تکه کردم وداخل کيسه سياه رنگي گذاشته وداخل سطل زباله شهرداري انداختم .

فرح به دليل فقر مالي وخود سرپرست بودن در خانه هاي اهالي محل نظافت مي کرد .

يک جرم شناس گفت : معمولا قتل هايي که انگيزه انتقام ونفرت باشد مجرمان دست به مثله کردن مي زنند اما با روبروشدن قتل هاي اين چنين تکه تکه کردن اجساد وارد ابعاد جديدي شده است !

اسارت يک ماهه دختر 18 ساله (16 شهريور –شرق)

……………………………………………….

آزاده در شکايت به باز پرس گفت : من ساکن يکي از شهرهاي غرب کشور هستم به دليل مشکلات مالي نتوانستم درس بخوانم چند ماه پيش کميته امام مرا تحت پوشش خود قرار داد . براي شرکت در کلاس هاي سواد آموزي وکار وارد تهران شدم سوار تاکسي شدم راننده در ميان راه پسر جواني را سوار کرد او کنار من نشست پس از طي مسافتي با چاقو مرا تهديد کرد و مرا به خانه اي برد ودر آنجا به من تجاوز کرد . اين پسر به من وعده داده بود که با من ازدواج کند .او صبح ها دست وپاي مرا با طناب مي بست ودر خانه زنداني مي کرد وشب ها با آمدنش مرا مجبور به کار مي کرد .

جاي اميدواريست که تجاوز شدگان به پليس مراجعه وتجاوز را پنهان نمي کنند وهم چنين روز نامه ها کلمه تجاوز را به کار مي برند در گذشته کلمه آزار اذيت بجاي تجاوز به کار مي رفت .

خودکشي

……………..

مادري پس از ناکامي در قتل فرزندانش خودکشي کرد (10 شهريور – شرق)

زن ميانسالي قصد داشت دوفرزندش را در خواب به آتش بکشد با بيدار شدن پسر 16 ساله اش موفق به اقدام خودکشي دسته جمعي نشد . پس از خاموش شدن آتش توسط همسايگان و آرام شدن اوضاع ، زن به دستشويي رفت وبا خوردن سم سيانور خودکشي کرد . در گزارش هيچ اشاره اي به علت اين خود کشي غم انگيز نشده است .

دختر جواني با سقوط از پشت بام خودکشي کرد (30 مرداد شرق )

……………………………………

سحر 25 ساله در يک مجتمع مسکوني در باغ فيض بدون هيچ صحبتي خود را از پشت بام پرت کرد .

تنها خواسته سحر از مدير ساختمان اين بود که قبل از آمدن خانواده اش جسد او را به محل ديگري منتقل کنند .

اخاذي

…………….

باز هم اخاذي فيلم برداري حادثه آفريد (10 شهريور –شرق)

زن جواني با هم دستي شوهرش مزاحم خود را به قتل رسانيد .

اعظم مي گويد : براي فروش موبايلم با مشکلي روبروشدم ويکي از بستگانم علي را به من معرفي کرد وگفت که او مامور ….. است ومي تواند مشکل ترا حل کند او صد هزار تومان از من گرفت تا اين مشکل را حل کند . پس از مدتي از من خواست که اورا درخانه ببينم ابتدا مخالفت کردم اما سرانجام در برابر اصرارهاي او تسليم شدم وشبي که همسرم ماموريت بود اورا به خانه دعوت کردم . علي آنشب با تهديد اسلحه به من الکل داد من زماني به خود آمدم که اودر حال عکسبرداري وفيلم برداري از من بود.

از آن پس علي مرتبا مرا تهديد مي کرد که اگر به او پول ندهم سي دي وعکس مرا در شهر پخش مي کند چندين بار به او پول دادم دچار ناراحتي اعصاب شدم چاره اي نديدم جز اين که با شوهرم در ميان بگذارم .

روز حادثه اورا براي گرفتن يک ميليون تومان به خانه ام دعوت کردم با شوهرم اورا کشتيم .

اسلحه مقتول تقلبي وسي دي در اختيار پليس قرار گرفته است .

قتل زن 50 ساله با روسري (30 مرداد – شرق )

………………………………

جسد نيمه عريان زن 50 ساله اي داخل اتاق خواب به وسيله روسري که به دور گردنش پيچيده وبا کشيدن دوسر آن ، اورا خفه کرده بودند . اين زن تنها ودر تهرانپارس زندگي مي کرد .

پسر مقتول يکي از مظنونان حادثه است که بعلت نگهداري مواد مخدر باز داشت شده است .

در جامعه ما حذف معضل هاي اجتماعي ودر واقع حذف صورت مسئله راحت تر وعملي تر از آموزش و حل آن مسئله است .خيلي مشکلات بر گرفته از اجتماع همچون خشونت ، اعتياد ، فقر ، ايدز ، استفاده نادرست از ماهواره واينترنت ، انحراف در دوستي با جنس مخالف وووووو باچنين سرنوشتي روبروهستند در حالي که خشونت آموختني است وبخشي از رفتارهاي غير متعارف زنان ناشي از تبعيض است . اين پديده هاي اجتماعي نيازمند مشارکت واقعي همه مسئولين وشهروندان است. تنها با دستگيري و امر ونهي واعدام که از سر ناتواني است ، مشکلي حل نمي شود اين اتفاق ها همچنان رشد نجومي خود را طي مي کنند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.