مطالبات مجمع زنان اصلاح طلب از رییس جمهوری آینده

کانون زنان ایرانی :درآستانه دهمين انتخابات رياست جمهوري مجمع زنان اصلاح طلب با صدور بیانیه ای مطالبات خود را از رییس جمهوری آینده اعلام کردند.

متن بیانیه زنان اصلاح طلب به این شرح است:

درآستانه دهمين انتخابات رياست جمهوري وبامغتنم شمردن فرصت،مجمع زنان اصلاح طلب:

با اعتقاد به اينكه ازنوانديشيدن، بازفهميدن وتجديد نظردرمباني استنباط احكام براي رفع تعارضات فقه با واقعيات امروزي هم ممكن وهم ضروري است وپويايي و پايايي دين درگرو همگامي با تحولات عصرحاضر بوده و دين اسلام بيشترين قابليت وظرفيت پاسخگويي به سؤالات جديد و نيازهاي زنان وزمان را دارد.

با باور اينكه اهداف ترسيم شده در سند چشم انداز ايران در افق 1404 (ه. ش) بدون بهره مندي از استعداد، توان، قابليت، و ظرفيت هاي زنان به عنوان نيمي از سرمايه انساني كشور محقق نخواهد شد.

با اذعان به اينكه مجموعه رويكردهاي اتخاذ شده در سه دهه اخير منزلت و جايگاه دوگانه اي را براي زن ايراني به ارمغان آورده است كه ازيكسو دربرخي شاخص هاي توسعه انساني (آموزشي و بهداشتي)شرايطي بهتر از زنان منطقه داشته و در برخي ديگر از شاخصها(توانمندي سياسي وفرصت هاي برابراقتصادي) بسيار عقب نگه داشته شده است.

با يادآوري اينكه دستيابي به برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان مستلزم جبران نابرابري هاي موجود ميان زنان و مردان و دختران و پسران و نيز تضمين حقوق، مسئوليت ها، امكانات و فرصت هاي برابر آنان است و به اين امر دلالت دارد كه نيازها، منافع، علايق، تجارب و اولويت هاي زنان و مردان يكي از ابعاد طراحي، اجرا، نظارت ملي، پيگيري و ارزيابي كليه اقدامات در همه حوزه ها را تشكيل مي دهد.

با آگاهي از اينكه تبعيض عليه زنان(قانوني وعملي) ناقض اصول برابري و احترام به شخصيت بشر است و مانع شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده وشكوفايي كامل استعدادها و قابليتهاي زنان درخدمت به كشور را دشوارتر مي نمايد.

با توجه به اينكه لازمه رفع تبعيض از زنان تحول در بسياري از هنجارها، اعتقادات، ارزشها، نگرشها و برداشتها و اركان و ساختارهاست، بدون آنكه تفاوت هاي طبيعي و بيولوژيكي آن دو ناديده گرفته شود. مهم آن است كه زنانگي و مردانگي و نقش هاي پدري و مادري نبايد مبنايي براي “تبعيض” باشد.

با تاكيد بر اينكه برابري جنسيتي كليد دستيابي به تغيير و پيش شرط غلبه بر فقر، بيماري وگرسنگي است.

با درنظرگرفتن اينكه تحقق و ارتقاي برابري جنسيتي نه فقط مسئوليت زنان بلكه مسئوليت همه است.

با امعان نظر به اينكه ازآداب و رسوم و سنت و مذهب و ايدئولوژي خاصي نبايد براي توجيه اعمالي كه موجب تضعيف منزلت انساني يا شرافت فردي مي شود بهره جست و به آن مشروعيت بخشيد.

با اعتقاد به آنكه رفتار يكسان با زنان و مرداني كه در موقعيت هاي نابرابر قراردارند همواره بي عدالتي ها و نابرابري ها را به جاي ريشه كني تداوم مي بخشد، لذاعدالت ايجاب مي كند براي جبران عقب ماندگي هاي تاريخي و ديرپا و بهره مند شدن از حقوق يكسان ، بازنان موقتا به شيوه اي متفاوت رفتار شود،اماقدرمسلم آن است كه اين رفتارهاي متفاوت هرگز نبايد به ضرر زنان وعليه آنان درپيش گرفته شود.

با اذعان به آنكه آزادي هاي فردي و اجتماعي حق مسلم همه انسانهاست كه مستلزم عهده دارشدن مسئوليت در قبال جامعه نيز هست، هرفرد ياگروهي حق تعيين سرنوشت خودرا دارد وانسانها درتصميم گيري و انتخاب بايد از نعمت آزادي برخوردار باشند.

با باوراينكه حقوق انساني بخش ناپذيرند وهيچ نوع سلسله مراتب حقوق وجود ندارد، حقوق سياسي مدني همان قدر اهميت دارند كه حقوق اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي.

با يادآوري آنكه هيچ دولتي نمي تواند و حق ندارد موارد نقض حقوق بشر را توجيه كند و يا نقض آن حقوق توسط ديگران را بهانه اي براي تلافي جويي و اعمال مشابه خود قرار دهد.

با آگاهي از اينكه حقوق انساني هدايايي نيستندكه به ميل دولت ها اعطا شوند و دولتها اگرآن حقوق را دريغ دارند ياعده اي را مشمول آن دانسته و عده اي را از آن محروم سازند بايدپاسخگوي اعمال خودباشند.

با تاكيد بر نقش پيشروي زنان در پيشبرد و پرورش فرهنگ صلح، مدارا ،حل وفصل مسالمت آميز اختلافات، سعه صدر، گفت وگو و عدم كاربرد زور و خشونت(به عنوان آموزگاران ومعماران صلح) و متقابلا نقش صلح و امنيت بين المللي بر بهبود وضعيت زنان.

با در نظرگرفتن آنكه براي تحقق جامعه اي برابر، آزاد وسرشار از عدالت و صلح نه فقط زنان بايد با هم متحدشوند بلكه ضروري است مردان (به عنوان شركاي مساوي زنان)نيزدركنار ودوشادوش آنان قرار گرفته وبراي تغيير وضعيت بكوشند.

با نگراني از اينكه تبعيض ها و نابرابري هاي جنسيتي هزينه ها،لطمات وآسيب هاي جبران ناپذيري نه فقط بر زنان بلكه بر كل جامعه و بشريت وارد مي كند.

با باور اينكه جريان بين المللي دفاع از حقوق زنان، بويژه كنوانسيون هاي بين المللي جرياني است متكي به آمار و اطلاعات وگزارش هاي مستند از زندگي زنان و باپشتوانه عمومي جهاني براي چاره جويي وضعيت نابسامان و نگران كننده زنان دنيا.

باتوجه به آنكه زنان شايسته برخورداري برابر از حقوق بشر وآزادي هاي اساسي، ازجمله حق رهايي از خشونت، شكنجه وديگر رفتارها و تنبيه هاي ظالمانه، تحقيركننده ، غيرانساني و خلاف شان بشري هستند.

با نگراني از اينكه خشونت عليه زنان موجب رسوخ ترس و عدم امنيت به زندگي زنان شده و فشاري مستمر بر تحرك زنان در درون اجتماع محسوب مي شود كه دسترسي زنان را به منابع و فعاليت هاي اساسي محدود مي كند و بانگراني از اينكه زنان همچنان قرباني اشكال مختلف خشونت هستند و اراده اي جدي و برنامه اي جامع براي برخورد بامرتكبين و حمايت از قربانيان وجود ندارد.

با اذعان به اينكه حقوق زنان حقوق بشر است و بخش جدايي ناپذير، پيوسته، انتقال ناپذير و لاينفك از حقوق عام بشري محسوب مي شود.

با تاكيدبرآنكه كمال مطلوب انسان آزاد رهايي يافته از ترس و فقرزماني حاصل مي شود كه شرايط تمتع هركس از حقوق مدني سياسي خود و همچنين ازحقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي او ايجاد شود.

با اعتقاد به اينكه بدون مشاركت زنان توسعه،حقوق بشر،صلح ودموكراسي ناتمام مي ماند.

با آگاهي از اينكه هيچ كشوري را نمي توان يافت كه يك دموكراسي راستين و واقعي داشته باشد در حالي كه تبعيض عليه نيمي از جمعيت آن ادامه دارد.

با يادآوري اينكه دموكراسي از خانه آغاز مي شود.

با نگراني از اينكه نظامي گرايي و تحريم هاي اقتصادي بيشترين تاثير را بر وضعيت زنان و كودكان و سطح عمومي رفاه جامعه مي گذارد.

با درنظرگرفتن آنكه دنيايي بهتر تنها با تحقق منزلت برابر، قدرت برابر، ثروت برابر واطلاعات برابر امكان پذير است.

با توجه به آنكه آموزش يكي از ابزارهاي ارزشمند توانمندسازي و دستيابي به برابري جنسيتي است.

با تاكيد بر اينكه توانمندسازي زنان توانمندسازي كل بشريت است.

با باوراينكه “همه حقوق انساني براي همه” بايد تضمين شود.

باياداوري آنكه مدافعين حقوق بشر بايد قادر به انجام وظايف و فعاليت هاي خود با استقلال كامل و بدون آنكه در معرض اقدامات تلافي جويانه دولت ها و ياديگر بازيگران قرارگيرند باشند.

با باور آنكه حمايت سازمان هاي غيردولتي و حمايت از آن سازمانها به عنوان مشاركين اصلي دولتها در پيشبرد و تحقق حقوق انساني زنان امري حياتي است.

با امعان نظر به اينكه مشاركت فعال زنان در امور محلي و جهاني درسطوح تصميم گيري و سايرسطوح سياسي پيش نيازي است براي احقاق ساير حقوق زنان و رشد و بهبود وضعيت ملي كشورها.

با اذعان به اينكه راهبردهايي كه در سطح محلي براي تامين برابري در مشاركت سياسي زن و مرد در نظر گرفته مي شود بايستي عملي، واقع بينانه و دقيقا متناسب با نيازها و مسايل زنان ساكن در محل باشد و همواره مناسبت و سودمندي اقدامات پيشنهادي را در رابطه با احتياجات و ارزشهاي محلي به حساب آورد.

بااعتقادبه آنكه براي به حقيقت پيوستن رؤياي راستين زنان، سياست سهيم شدن درقدرت با مردان در شرايط برابر بايد يك راهبرد اساسي باشد.

مطالبات خودرا به شرح ذيل اعلام مي دارد:

1-استيفاي كامل حقوق انساني زنان با بازنگري كليه قوانين تبعيض آميز و ناعادلانه

2-ارتقاي سطح دستگاه ملي زنان به سطح وزارت امور زنان و تاسيس دفاتر يا كميته هاي فرصت هاي برابر درتمامي دستگاه هاي اجرايي

3-اجراي برنامه عمل ملي خانواده در ج.ا.ا. باهدف تضمين حقوق ، مسئوليتها، قابليتها و فرصتهاي برابردر روابط پدر و مادر و فرزند

4-انتصاب زنان به عنوان وزير، معاون رئيس جمهور، معاون وزير، مديركل وزارتخانه ها، استاندار، فرماندار، بخشدارو…

5-به كارگيري زنان در پستهاي سفارت، رايزني فرهنگي، رؤساي دفاترنمايندگي هاي ج.ا.ا. درسازمان ملل و…

6-اقدام مثبت/ برنامه هاي ايجابي براي افزايش سهم زنان در احراز كرسي هاي مجلس، شوراهاي محلي و احزاب (حداقل 30درصد)

7-الحاق به كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان.

8-الحاق به پروتكل الحاقي كنوانسيون جرايم سازمان يافته فراملي (پالرمو) درخصوص قاچاق زنان و دختران.

9-الحاق به اساسنامه ديوان كيفري بين الملل.

10-الحاق به كنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتارها و مجازاتهاي بي رحمانه، غيرانساني و تحقيركننده.

11-منع و لغو هرگونه سهميه بندي جنسيتي و بومي گزيني در گزينش دانشجو و در تمام مقاطع تحصيلي.

12-اجراي برنامه جامع رفع خشونت عليه زنان از طريق تدابير قانوني، بازدارنده و حمايتي(جرم شمردن خشونت هاي خانگي و تشديد مجازات مرتكبين، گسترش برنامه هاي آموزشي، تاسيس خانه هاي امن، راه اندازي خطوط تلفني بحران( hot-line)و كلانتري هاي ويژه زنان و…

13-حفظ واحترام كرامت انساني زنان ودختران وصيانت از حريم خصوصي افراددر اجراي طرح هاي مربوط به ارتقاي امنيت اجتماعي(پرهيز ازامنيتي وپليسي كردن حوزه فرهنگ)

14-ايجادتسهيلات براي كاهش فشار مضاعف برزنان شاغل(مرخصي والديني(هم براي زنان وهم براي مردان كارگروكارمند درزمان تولدفرزند)،تسري وشمول مزاياي زنان شاغل رسمي به زنان شاغل غيررسمي،الزام دستگاهها به درنظرگرفتن مهدكودك درجوار خودوساعات كاري شناور وانعطاف پذير)

15-رفع تبعيضات استخدامي وارتقاي شغلي زنان

16-اختصاص اعتبار لازم براي رفع محروميت هاوتضمين دسترسي دختران به امكانات وفرصت هاي برابرآموزشي بويژه درمناطق كمترتوسعه يافته

17-شغل محسوب كردن خانه داري واحتساب سهم زنان خانه داردر توليد ناخالص ملي كشور

18-ايجاد پوشش بيمه اي فراگيروخاص براي زنان،ازجمله زنان سالخورده،بيوه،مطلقه،سرپرست خانواروزنان خانه دار
19-افزايش دسترسي زنان به سازوكارهاي دادرسي عادلانه،بيطرف وسريع

20-تامين آزادي وامنيت لازم براي سازمانهاي غيردولتي فعال درزمينه حقوق زنان ورفع موانع پيش روي فعالين اين حوزه

21-رفع موانع مربوط به حضورزنان ودختران درورزشگاهها

22-اجراي برنامه جامع توسعه وساماندهي اموراقتصادي زنان

23-اجراي برنامه ملي نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي زنان

24-اجراي برنامه ملي ارتقاي سلامت جسماني،رواني واجتماعي زنان

25-اجراي برنامه ملي ساماندهي اوقات فراغت زنان ودختران

25-توسعه آموزش هاي فني وحرفه اي درمورد مشاغل مبتني بر Tele-WorkingوIT

26-حمايت ،توسعه ،ترويج واتخاذ سياست هاي تشويقي براي زنان صاحب كسب وكار(كارآفرين)

27-اجراي برنامه ملي توانمندسازي زنان روستايي وعشاير

28-توانمندسازي وفراهم كردن حمايت هاي حقوقي،مشاوره هاي اجتماعي ومددكاري براي زنان آسيب ديده ودر معرض آسيب هاي اجتماعي

29-اجراي طرح ساماندهي وتوانبخشي زنان سالمند

30-تحقق حقوق بنيادين كاربراي زنان(آزادي انجمن هاوحمايت از حق تشكل هاي مدني روابط كار،حق سازماندهي ومذاكره دستجمعي،تساوي مزدها براي زن ومرد درقبال كار هم ارزش،منع تبعيض در اشتغال وحرفه،رعايت حداقل سن كار،ممنوعيت كاركودك،رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت)

31-گسترش حمايت هاي اجتماعي اززنان(تامين اجتماعي،بيمه بيكاري،ايجادوتوسعه وتقويت سازوكارهاي جبراني،حمايت هاي اجتماعي ازشاغلين بازار كار غيررسمي،ارتقاي تواناييهاي معلولين،دستيابي به فرصت هاي شغلي مناسب)

32-اجراي برنامه ملي توسعه بخش تعاوني بامحوريت توانمندسازي زنان وفارغ التحصيلان دختر

33-توجه به تركيب جنسيتي عرضه نيروي كار وتعادل جنسيتي دربازار كار

34-اصلاح تصاوير وچهره ارائه شده از زن در رسانه هاي گروهي به منظور تخريب سقف هاي شيشه اي برسرراه پيشرفت زنان.

35-اجراي برنامه جامع توسعه مشاركت سياسي ،اجتماعي وفرهنگي زنان

36-اجراي برنامه جامع ارتقاي ورزش همگاني وقهرماني زنان

37 جلب مشاركت فعالانه زنان درحفاظت از محيط زيست ودربرنامه ريزي ومديريت شهري

38-ارتقاي فرهنگ وسواد تغذيه اي زنان

39-رفع محدوديتهاوموانع مربوط به اشتغال كامل وارتقاي شغلي زنان شاغل درنيروهاي مسلح وانتظامي كشور

40-بهره مندي كامل نظام قضايي كشور از قابليت ها وتوان زنان قاضي بارفع تبعيض وايجادفرصت برابر

41-اصلاح تصاوير ارائه شده ازنقش هاي كليشه اي زن ومرد دركتب درسي ومنع هرگونه جداسازي جنسيتي درنظام آموزشي وبرنامه ريزي درسي دختران وپسران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.