حضور نداشتن زنان در کابینه و مطالبات زنان: عقب‌نشینی بی‌اعتقادی به حضور زنان یا فقدان اراده؟

  امید معماریان مطالبات زنان محدود به معرفی وزیر زن در کابینه نیست، اما این موضوع یک اهمیت نمادین دارد.

ادامه

یادداشت سردبیر روزنامه مستقل در باره احتمال حذف مولاوردی از کابینه

علی نظری، سردبیر روزنامه مستقل اینطور که شنیده می‌شود روحانی تحت فشار خاص، از همراهی شهیندخت مولاوردی درکابینه دوازدهم محروم

ادامه