مفروض هایی در باره کاندیداهای زن نمایندگی مجلس

مفروض دیگر ما این است که زنان نخبه ای که صلاحیت ورود به مجلس را در خود دیده اند اغلب همان کسانی هستند گه با استفاده از حقوق شرعیه و شروط ضمن عقد پیشا پیش خود را ازاد ساخته و حقوق مدنی خود را از طریق احکام شرعی استیفا کرده اند .

ادامه

رفع تبعیض در ساختار مردانه سیاست

خواسته رفع تبعیض جنسیتی در ساختار سیاسی، که به ویژه در یک قرن گذشته در اکثر کشورها توسط جنبش زنان پیگیری شده، هدف اش آن نیست که فقط برای زنانی با «رویکرد سیاسی خاص» و همسو با «خودش»، حق برابر در مشارکت سیاسی به دست آورد.

ادامه

روی هم رفته چه برداشتی از مذکر و مونث داریم

درخواست از همه ی اهالی سازندگی این است که واژه های مونث و مذکر را برای یک سال به مرخصی بفرستند. ببینیم چه پیش می آید وقتی از به کاربستن شان در تجارت، یا در موارد رشد یا تغییر فردی دست بکشیم. حدس من این است که همه ی ما در ایجاد تغییراتی که می خواهیم داشته باشیم موثرتر خواهیم بود. آیا همگی می توانیم بکوشیم و آن گاه نتایج را در سال آینده در کنفرانسILiA مقایسه کنیم؟

ادامه

مروری بر مجلات علمی پژوهشی زنان

نشریات پژوهشی به خاطر داشتن اعتبار دانشگاهی از اهمیت بیشتری برخوردارند. نشریات پژوهشی محل درج مقالات و مطالبی هستند که نتایج تحقیقات را نشان می دهند و می توانند مرجع بسیاری از اظهارنظرها باشند. تنوع و تکثر این نشریات نشان از داغ بودن بحث ها دارد و فعالیت کم و معدود بودنشان به معنای کم رونق بودن گفتگو درآن باره است. این کم رونقی لزوماً گویای رفع شدن مسئله نیست بلکه می تواند به خاطر سیاستگذاری هایی در حیطۀ پژوهش و آموزش باشد که می خواهند صورت مسئله را کمرنگ کرده و یا آن را پاک کنند.

ادامه

پیام فعالین سابق دانشجویی در دومین روز کمپین ده روز با بهاره هدایت

پیام فعالین سابق دانشجویی در دومین روز کمپین ده روز با بهاره هدایت
در دومین روز از کمپین «ده روز با بهاره هدایت»، شماری از فعالین سابق دانشجویی با نگارش مطالبی از بهاره هدایت یاد کرده اند.

ادامه

نسبت عشق و سیاست

در نخستین نگاه نسبتی بین عشق و سیاست نمی توان یافت. عشق، دیار محبت و دیگر خواهی و فداکاری، و سیاست سرزمین رقابت، قدرت طلبی و خودخواهی. برای ایجاد قرابتی بین این دو گریزی نیست جز این که “روایتی دیگر از سیاست” را به کمک طلبید.

ادامه