زنان، بورس‌بازان موفقي‌ هستند

زناني كه هنوز از نامردمي‌ها بي خبر بودند، همبازي كساني شدند كه خواب‌هاي سياهي را برايشان ديده بودند. همهء سهام توسط زنان خريداري شد، روياي ثروتمند شدن تمام سرمايه‌شان را به بازي گرفت. روزها گذشت، وضعيت شركت‌ها يكي پس از ديگري رو به وخامت گذاشت، خواب سياه تعبير شده بود، در خروج تنها راه چارهء اين زنان بود…

ادامه