معاون دانشگاه تهران خبرداد: افتتاح حساب50 هزارتوماني براي دختران و توزيع بن كتاب بين دانشجويان

ایسنا: معاون دانشجويي دانشگاه تهران با اشاره به نحوه توزيع كمك رييس‌جمهور در بين دانشجويان خوابگاهي دختران دانشگاه تهران، با

ادامه