وعده های انتخاباتی و مطالبات همگرایی جنبش زنان

کانون زنان ایرانی :بحث درباره دو خواسته شفاف همگرايي زنان يعني پيوستن به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان و تغيير مواد تبعيض آميز قانون اساسی روز گذشته هم محور اصلي بحث همگرايي گروه هاي مختلف جنبش زنان براي طرح مطالبات در انتخابات بود كه در قالب سميناري عمومي برگزار شد.
اين سمينار با حضور فعالان زن و همچنين دو نماينده از كانديداهاي رياست جمهوري ديروز در دفتر جامعه ي زنان انقلاب اسلامي”برگزار شد . زهرا شجاعي و جميله كديور به ترتيب به نمايندگي از مير حسين موسوي و مهدي كروبي و محبوبه عباسقلي زاده، به عنوان نماينده ي همگرايي جنبش زنان در اين جلسه حضور يافتند تا پاسخگوي مطالبات زنان باشند .

ادامه