فمینیست‌های ساکت و روشنفکران خاموش

در ایران جنبش نوین زنان سالیانی است که فعال است. این جنبش، به ویژه با پیوستن به جنبش اعتراضی سبز وجه فعال و در عین‌حال تحلیل‌گر خود را برجسته کرد. در میان اعضای این جنبش، زنانی کنشگر و اهل نظر و تحلیل، با رویکردی فمینیستی وجود دارند که این جنبش را سرپا نگاه داشته‌اند. اما در خصوص رویدادهای اخیر در مورد حجاب و مباحثی که حول آن درگرفت، تحلیلی مشخص و جامع ندیدیم که تا اندازه‌ای مورد اجماع زنان صاحب‌نظری باشد که حس تعلق به جنبش زنان ایران دارند.

ادامه