معاون دانشگاه تهران خبرداد: افتتاح حساب۵۰ هزارتومانی برای دختران و توزیع بن کتاب بین دانشجویان

ایسنا: معاون دانشجویی دانشگاه تهران با اشاره به نحوه توزیع کمک رییس‌جمهور در بین دانشجویان خوابگاهی دختران دانشگاه تهران، با

ادامه