نامه سرگشاده انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به رئیس قوه قضاییه در اعتراض به بازداشت روزنامه نگاران

فرجامی خوش را در ذائقه اهالی مطبوعات و روزنامه نگاران برجای گذارید پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران: دبیرخانه

ادامه

زنان در حاکمیت مردانه روزنامه های ایران

هر روز در همان حال که با هیجان و پویایی زیاد برای صفحه های زنان و جامعه مطلب آماده می کردیم،لحظه های درد آوری را نیز می گذراندیم.

ادامه