کرونا و تبعات ویرانگر آن بر دوش زنان

پاندمی کرونا، سیاست‌های خلع ید جمعیت مزدبگیران از ثروت عمومی، فقر بیشتر و محرومیت حداکثری را افزایش داده است، فاجعه‌ای که در طول تاریخ حیات سرمایه‌داری بی‌نظیر بوده است. سیلویا فدریچی با نگاهی به تأثیر فاجعه بار بحران‌های اخیر، پیرامون تلاش‌هایی که زنان سراسر جهان برای مقابله با تبعیض‌ها و محرومیت‌ها انجام داده‌اند، سخنرانی کرده است.

ادامه