آزادی شان را انتظار می کشیم

جلوه پیش تر نیز به همین اتهام یک ماه را در زندان گذراند و با انگیزه ای مضاعف به کمپین بازگشت و این بار نیز دربند عمومی زندان اوین در میان زنانی که برای رهایی شان تلاش کرده، زندانی است و برای شان از قوانین نا برابر می گوید و آزادگی و رهایی .

ادامه