آزادی شان را انتظار می کشیم

جلوه پیش تر نیز به همین اتهام یک ماه را در زندان گذراند و با انگیزه ای مضاعف به کمپین بازگشت و این بار نیز دربند عمومی زندان اوین در میان زنانی که برای رهایی شان تلاش کرده، زندانی است و برای شان از قوانین نا برابر می گوید و آزادگی و رهایی .

ادامه

حضانت فزرندم را به من بدهید

صحبت از حضانت بچه شد که شوهرش به هیچ عنوان راضی به بخشیدن آن نبود ،حتی در ازای مهریه ؛ التماس کرد ، واسطه فرستاد از هر حربه ایی استفاده کرد ولی هیچ فایده ایی نداشت

ادامه

دوستی روشنی بخش

از رفتارهای غیر قانونی ماموران امنیت ملی، بازجویان و قاضیانی که هر بار یکطرفه به قاضی می روند،نگرانم اما از یک چیز مطمئنم :از ایمان ژرف دوستانم به راهی که انتخاب کرده اند.

ادامه