نامه سرگشاده به رییس جمهور:او یک زن است

امروز که فرصت را برای اقدام جدی به دیگر سو می‌افکنیم، روان اجتماع و زمین و محیط زیست از ناله‌های مادری که ستم می‌بیند، چندان درد می‌کشد که ای‌بسا تمامی تاریخ بشر را به رنجی ابدی دچار کند.

ادامه