مطالبات مجمع زنان اصلاح طلب از رییس جمهوری آینده

کانون زنان ایرانی :درآستانه دهمین انتخابات ریاست جمهوری مجمع زنان اصلاح طلب با صدور بیانیه ای مطالبات خود را از رییس جمهوری آینده اعلام کردند.

متن بیانیه زنان اصلاح طلب به این شرح است:

درآستانه دهمین انتخابات ریاست جمهوری وبامغتنم شمردن فرصت،مجمع زنان اصلاح طلب:

با اعتقاد به اینکه ازنواندیشیدن، بازفهمیدن وتجدید نظردرمبانی استنباط احکام برای رفع تعارضات فقه با واقعیات امروزی هم ممکن وهم ضروری است وپویایی و پایایی دین درگرو همگامی با تحولات عصرحاضر بوده و دین اسلام بیشترین قابلیت وظرفیت پاسخگویی به سؤالات جدید و نیازهای زنان وزمان را دارد.

با باور اینکه اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز ایران در افق ۱۴۰۴ (ه. ش) بدون بهره مندی از استعداد، توان، قابلیت، و ظرفیت های زنان به عنوان نیمی از سرمایه انسانی کشور محقق نخواهد شد.

با اذعان به اینکه مجموعه رویکردهای اتخاذ شده در سه دهه اخیر منزلت و جایگاه دوگانه ای را برای زن ایرانی به ارمغان آورده است که ازیکسو دربرخی شاخص های توسعه انسانی (آموزشی و بهداشتی)شرایطی بهتر از زنان منطقه داشته و در برخی دیگر از شاخصها(توانمندی سیاسی وفرصت های برابراقتصادی) بسیار عقب نگه داشته شده است.

با یادآوری اینکه دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان مستلزم جبران نابرابری های موجود میان زنان و مردان و دختران و پسران و نیز تضمین حقوق، مسئولیت ها، امکانات و فرصت های برابر آنان است و به این امر دلالت دارد که نیازها، منافع، علایق، تجارب و اولویت های زنان و مردان یکی از ابعاد طراحی، اجرا، نظارت ملی، پیگیری و ارزیابی کلیه اقدامات در همه حوزه ها را تشکیل می دهد.

با آگاهی از اینکه تبعیض علیه زنان(قانونی وعملی) ناقض اصول برابری و احترام به شخصیت بشر است و مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و نیز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده وشکوفایی کامل استعدادها و قابلیتهای زنان درخدمت به کشور را دشوارتر می نماید.

با توجه به اینکه لازمه رفع تبعیض از زنان تحول در بسیاری از هنجارها، اعتقادات، ارزشها، نگرشها و برداشتها و ارکان و ساختارهاست، بدون آنکه تفاوت های طبیعی و بیولوژیکی آن دو نادیده گرفته شود. مهم آن است که زنانگی و مردانگی و نقش های پدری و مادری نباید مبنایی برای “تبعیض” باشد.

با تاکید بر اینکه برابری جنسیتی کلید دستیابی به تغییر و پیش شرط غلبه بر فقر، بیماری وگرسنگی است.

با درنظرگرفتن اینکه تحقق و ارتقای برابری جنسیتی نه فقط مسئولیت زنان بلکه مسئولیت همه است.

با امعان نظر به اینکه ازآداب و رسوم و سنت و مذهب و ایدئولوژی خاصی نباید برای توجیه اعمالی که موجب تضعیف منزلت انسانی یا شرافت فردی می شود بهره جست و به آن مشروعیت بخشید.

با اعتقاد به آنکه رفتار یکسان با زنان و مردانی که در موقعیت های نابرابر قراردارند همواره بی عدالتی ها و نابرابری ها را به جای ریشه کنی تداوم می بخشد، لذاعدالت ایجاب می کند برای جبران عقب ماندگی های تاریخی و دیرپا و بهره مند شدن از حقوق یکسان ، بازنان موقتا به شیوه ای متفاوت رفتار شود،اماقدرمسلم آن است که این رفتارهای متفاوت هرگز نباید به ضرر زنان وعلیه آنان درپیش گرفته شود.

با اذعان به آنکه آزادی های فردی و اجتماعی حق مسلم همه انسانهاست که مستلزم عهده دارشدن مسئولیت در قبال جامعه نیز هست، هرفرد یاگروهی حق تعیین سرنوشت خودرا دارد وانسانها درتصمیم گیری و انتخاب باید از نعمت آزادی برخوردار باشند.

با باوراینکه حقوق انسانی بخش ناپذیرند وهیچ نوع سلسله مراتب حقوق وجود ندارد، حقوق سیاسی مدنی همان قدر اهمیت دارند که حقوق اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی.

با یادآوری آنکه هیچ دولتی نمی تواند و حق ندارد موارد نقض حقوق بشر را توجیه کند و یا نقض آن حقوق توسط دیگران را بهانه ای برای تلافی جویی و اعمال مشابه خود قرار دهد.

با آگاهی از اینکه حقوق انسانی هدایایی نیستندکه به میل دولت ها اعطا شوند و دولتها اگرآن حقوق را دریغ دارند یاعده ای را مشمول آن دانسته و عده ای را از آن محروم سازند بایدپاسخگوی اعمال خودباشند.

با تاکید بر نقش پیشروی زنان در پیشبرد و پرورش فرهنگ صلح، مدارا ،حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات، سعه صدر، گفت وگو و عدم کاربرد زور و خشونت(به عنوان آموزگاران ومعماران صلح) و متقابلا نقش صلح و امنیت بین المللی بر بهبود وضعیت زنان.

با در نظرگرفتن آنکه برای تحقق جامعه ای برابر، آزاد وسرشار از عدالت و صلح نه فقط زنان باید با هم متحدشوند بلکه ضروری است مردان (به عنوان شرکای مساوی زنان)نیزدرکنار ودوشادوش آنان قرار گرفته وبرای تغییر وضعیت بکوشند.

با نگرانی از اینکه تبعیض ها و نابرابری های جنسیتی هزینه ها،لطمات وآسیب های جبران ناپذیری نه فقط بر زنان بلکه بر کل جامعه و بشریت وارد می کند.

با باور اینکه جریان بین المللی دفاع از حقوق زنان، بویژه کنوانسیون های بین المللی جریانی است متکی به آمار و اطلاعات وگزارش های مستند از زندگی زنان و باپشتوانه عمومی جهانی برای چاره جویی وضعیت نابسامان و نگران کننده زنان دنیا.

باتوجه به آنکه زنان شایسته برخورداری برابر از حقوق بشر وآزادی های اساسی، ازجمله حق رهایی از خشونت، شکنجه ودیگر رفتارها و تنبیه های ظالمانه، تحقیرکننده ، غیرانسانی و خلاف شان بشری هستند.

با نگرانی از اینکه خشونت علیه زنان موجب رسوخ ترس و عدم امنیت به زندگی زنان شده و فشاری مستمر بر تحرک زنان در درون اجتماع محسوب می شود که دسترسی زنان را به منابع و فعالیت های اساسی محدود می کند و بانگرانی از اینکه زنان همچنان قربانی اشکال مختلف خشونت هستند و اراده ای جدی و برنامه ای جامع برای برخورد بامرتکبین و حمایت از قربانیان وجود ندارد.

با اذعان به اینکه حقوق زنان حقوق بشر است و بخش جدایی ناپذیر، پیوسته، انتقال ناپذیر و لاینفک از حقوق عام بشری محسوب می شود.

با تاکیدبرآنکه کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته از ترس و فقرزمانی حاصل می شود که شرایط تمتع هرکس از حقوق مدنی سیاسی خود و همچنین ازحقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود.

با اعتقاد به اینکه بدون مشارکت زنان توسعه،حقوق بشر،صلح ودموکراسی ناتمام می ماند.

با آگاهی از اینکه هیچ کشوری را نمی توان یافت که یک دموکراسی راستین و واقعی داشته باشد در حالی که تبعیض علیه نیمی از جمعیت آن ادامه دارد.

با یادآوری اینکه دموکراسی از خانه آغاز می شود.

با نگرانی از اینکه نظامی گرایی و تحریم های اقتصادی بیشترین تاثیر را بر وضعیت زنان و کودکان و سطح عمومی رفاه جامعه می گذارد.

با درنظرگرفتن آنکه دنیایی بهتر تنها با تحقق منزلت برابر، قدرت برابر، ثروت برابر واطلاعات برابر امکان پذیر است.

با توجه به آنکه آموزش یکی از ابزارهای ارزشمند توانمندسازی و دستیابی به برابری جنسیتی است.

با تاکید بر اینکه توانمندسازی زنان توانمندسازی کل بشریت است.

با باوراینکه “همه حقوق انسانی برای همه” باید تضمین شود.

بایاداوری آنکه مدافعین حقوق بشر باید قادر به انجام وظایف و فعالیت های خود با استقلال کامل و بدون آنکه در معرض اقدامات تلافی جویانه دولت ها و یادیگر بازیگران قرارگیرند باشند.

با باور آنکه حمایت سازمان های غیردولتی و حمایت از آن سازمانها به عنوان مشارکین اصلی دولتها در پیشبرد و تحقق حقوق انسانی زنان امری حیاتی است.

با امعان نظر به اینکه مشارکت فعال زنان در امور محلی و جهانی درسطوح تصمیم گیری و سایرسطوح سیاسی پیش نیازی است برای احقاق سایر حقوق زنان و رشد و بهبود وضعیت ملی کشورها.

با اذعان به اینکه راهبردهایی که در سطح محلی برای تامین برابری در مشارکت سیاسی زن و مرد در نظر گرفته می شود بایستی عملی، واقع بینانه و دقیقا متناسب با نیازها و مسایل زنان ساکن در محل باشد و همواره مناسبت و سودمندی اقدامات پیشنهادی را در رابطه با احتیاجات و ارزشهای محلی به حساب آورد.

بااعتقادبه آنکه برای به حقیقت پیوستن رؤیای راستین زنان، سیاست سهیم شدن درقدرت با مردان در شرایط برابر باید یک راهبرد اساسی باشد.

مطالبات خودرا به شرح ذیل اعلام می دارد:

۱-استیفای کامل حقوق انسانی زنان با بازنگری کلیه قوانین تبعیض آمیز و ناعادلانه

۲-ارتقای سطح دستگاه ملی زنان به سطح وزارت امور زنان و تاسیس دفاتر یا کمیته های فرصت های برابر درتمامی دستگاه های اجرایی

۳-اجرای برنامه عمل ملی خانواده در ج.ا.ا. باهدف تضمین حقوق ، مسئولیتها، قابلیتها و فرصتهای برابردر روابط پدر و مادر و فرزند

۴-انتصاب زنان به عنوان وزیر، معاون رئیس جمهور، معاون وزیر، مدیرکل وزارتخانه ها، استاندار، فرماندار، بخشدارو…

۵-به کارگیری زنان در پستهای سفارت، رایزنی فرهنگی، رؤسای دفاترنمایندگی های ج.ا.ا. درسازمان ملل و…

۶-اقدام مثبت/ برنامه های ایجابی برای افزایش سهم زنان در احراز کرسی های مجلس، شوراهای محلی و احزاب (حداقل ۳۰درصد)

۷-الحاق به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان.

۸-الحاق به پروتکل الحاقی کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) درخصوص قاچاق زنان و دختران.

۹-الحاق به اساسنامه دیوان کیفری بین الملل.

۱۰-الحاق به کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده.

۱۱-منع و لغو هرگونه سهمیه بندی جنسیتی و بومی گزینی در گزینش دانشجو و در تمام مقاطع تحصیلی.

۱۲-اجرای برنامه جامع رفع خشونت علیه زنان از طریق تدابیر قانونی، بازدارنده و حمایتی(جرم شمردن خشونت های خانگی و تشدید مجازات مرتکبین، گسترش برنامه های آموزشی، تاسیس خانه های امن، راه اندازی خطوط تلفنی بحران( hot-line)و کلانتری های ویژه زنان و…

۱۳-حفظ واحترام کرامت انسانی زنان ودختران وصیانت از حریم خصوصی افراددر اجرای طرح های مربوط به ارتقای امنیت اجتماعی(پرهیز ازامنیتی وپلیسی کردن حوزه فرهنگ)

۱۴-ایجادتسهیلات برای کاهش فشار مضاعف برزنان شاغل(مرخصی والدینی(هم برای زنان وهم برای مردان کارگروکارمند درزمان تولدفرزند)،تسری وشمول مزایای زنان شاغل رسمی به زنان شاغل غیررسمی،الزام دستگاهها به درنظرگرفتن مهدکودک درجوار خودوساعات کاری شناور وانعطاف پذیر)

۱۵-رفع تبعیضات استخدامی وارتقای شغلی زنان

۱۶-اختصاص اعتبار لازم برای رفع محرومیت هاوتضمین دسترسی دختران به امکانات وفرصت های برابرآموزشی بویژه درمناطق کمترتوسعه یافته

۱۷-شغل محسوب کردن خانه داری واحتساب سهم زنان خانه داردر تولید ناخالص ملی کشور

۱۸-ایجاد پوشش بیمه ای فراگیروخاص برای زنان،ازجمله زنان سالخورده،بیوه،مطلقه،سرپرست خانواروزنان خانه دار
۱۹-افزایش دسترسی زنان به سازوکارهای دادرسی عادلانه،بیطرف وسریع

۲۰-تامین آزادی وامنیت لازم برای سازمانهای غیردولتی فعال درزمینه حقوق زنان ورفع موانع پیش روی فعالین این حوزه

۲۱-رفع موانع مربوط به حضورزنان ودختران درورزشگاهها

۲۲-اجرای برنامه جامع توسعه وساماندهی اموراقتصادی زنان

۲۳-اجرای برنامه ملی نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی زنان

۲۴-اجرای برنامه ملی ارتقای سلامت جسمانی،روانی واجتماعی زنان

۲۵-اجرای برنامه ملی ساماندهی اوقات فراغت زنان ودختران

۲۵-توسعه آموزش های فنی وحرفه ای درمورد مشاغل مبتنی بر Tele-WorkingوIT

26-حمایت ،توسعه ،ترویج واتخاذ سیاست های تشویقی برای زنان صاحب کسب وکار(کارآفرین)

۲۷-اجرای برنامه ملی توانمندسازی زنان روستایی وعشایر

۲۸-توانمندسازی وفراهم کردن حمایت های حقوقی،مشاوره های اجتماعی ومددکاری برای زنان آسیب دیده ودر معرض آسیب های اجتماعی

۲۹-اجرای طرح ساماندهی وتوانبخشی زنان سالمند

۳۰-تحقق حقوق بنیادین کاربرای زنان(آزادی انجمن هاوحمایت از حق تشکل های مدنی روابط کار،حق سازماندهی ومذاکره دستجمعی،تساوی مزدها برای زن ومرد درقبال کار هم ارزش،منع تبعیض در اشتغال وحرفه،رعایت حداقل سن کار،ممنوعیت کارکودک،رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت)

۳۱-گسترش حمایت های اجتماعی اززنان(تامین اجتماعی،بیمه بیکاری،ایجادوتوسعه وتقویت سازوکارهای جبرانی،حمایت های اجتماعی ازشاغلین بازار کار غیررسمی،ارتقای تواناییهای معلولین،دستیابی به فرصت های شغلی مناسب)

۳۲-اجرای برنامه ملی توسعه بخش تعاونی بامحوریت توانمندسازی زنان وفارغ التحصیلان دختر

۳۳-توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار وتعادل جنسیتی دربازار کار

۳۴-اصلاح تصاویر وچهره ارائه شده از زن در رسانه های گروهی به منظور تخریب سقف های شیشه ای برسرراه پیشرفت زنان.

۳۵-اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی زنان

۳۶-اجرای برنامه جامع ارتقای ورزش همگانی وقهرمانی زنان

۳۷ جلب مشارکت فعالانه زنان درحفاظت از محیط زیست ودربرنامه ریزی ومدیریت شهری

۳۸-ارتقای فرهنگ وسواد تغذیه ای زنان

۳۹-رفع محدودیتهاوموانع مربوط به اشتغال کامل وارتقای شغلی زنان شاغل درنیروهای مسلح وانتظامی کشور

۴۰-بهره مندی کامل نظام قضایی کشور از قابلیت ها وتوان زنان قاضی بارفع تبعیض وایجادفرصت برابر

۴۱-اصلاح تصاویر ارائه شده ازنقش های کلیشه ای زن ومرد درکتب درسی ومنع هرگونه جداسازی جنسیتی درنظام آموزشی وبرنامه ریزی درسی دختران وپسران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.