گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر از درگیری های زندان زنان قرچک

کمپین بین المللی حقوق بشر:

پس از اعتراضات گروهی از زندانیان زن بند یک و دو زندان قرچک در ساعات اولیه بامداد روز جمعه ۱۹ بهمن ماه، ماموران زندان بر رویآنها «گاز اشکآور و فلفل» شلیک کرده که منجر به آتشسوزی در زندان شده استپس از این آتشسوزی، دامنه اعتراضات زندانیان به بندهایدیگر هم کشیده شده و ماموران مرد زندان با ورود به بندهای زنان آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادهاندبه گفته برخی از منابع دلیلاعتراضات زنان زندان قرچک، اظهارات ضد و نقیض و وعدههای نادرست مسوولان زندان درباره عفو به مناسبت «چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی» و پس از آن فشار روانی ناشی از این وعدههای عمل نشده است.

طی روزهای گذشته خبرهایی مبتنی بر عفو جمع زیادی از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضائی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که تا تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ محکومیت آنان قطعیت یافته است منتشر شد. اما زندانیان سیاسی و عقیدتی و محکومان امنیتی شامل افرادی که شامل این عفو شدند نیستند.

یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود به کمپین گفت: «مقامات زندان بعد از اعلام آملی لاریجانی که گفت پنجاه هزار نفر ازاد می شوند بهزندانیها گفتند هفتصد نفر در قرچک آزاد میشوند، گفتند همه ازاد می شوند جز قصاصیها و کسانی که جرمشان معاونت در قتل بودزندانیهااز خوشحالی روی هوا بودندخیلی‌ از آنها حتی وسایل شخصیشان را به زندانی هایی بخشیدند که عفو نمیشدندخیلیهایشان حتی ساکهایشانرو بستندخانوادهها هم خوشحال و منتظر روز آزادی بودندبعد دیروز در زندان قرچک گفتهاند نه  اشتباه شده ..خب زندانی با یک عالم فشارروانی که داشته از این وضع جانش به لب رسیده و اعتراض کرده است

با این حال در کنار طرح موضوع عفو و نحوه انتقال خبر آن به زندانیان،  علیرضا روشن مدیر کانال تلگرامی مجذوباننور متعلق به دراویشگنابادی گفت که علت اعتراضات رسیدگی نکردن به بیماری یک زندانی بند یک زندان قرچک است.

محمود صادقی نماینده مجلس در توییتر خود با اشاره به اینکه هیچ مسوولی به او جوابی نداده، نوشت: «اخبار منتشرشده از زندان_قرچکنگران کننده است؛ با شماره هر یک از مسئولان ذی ربط که تماس می گیرم در دسترس نیستند

طبق آخرین خبرها از ظهر ۱۹ بهمن ماه ارتباط تلفنی زندانیان قرچک برای چندین ساعت با بیرون قطع شدتنها عکسی که صبح ۱۹ بهمن ماهاز فاصله دور از ساختمان زندان قرچک گرفته شده،  دود حاصل از آتشسوزی در داخل زندان را نشان میدهد.  اما معلوم نیست زنان زندانیدر فضای بسته زندان در جه وضعیتی به سر میبرند.

حدود دو هفته پیش از این اتفاق، محمد جعفر مرتضاییان رییس دادگستری شهرستان قرچک در تاریخ سوم بهمن ماه در گفتوگو با خبرگزاریفارس مدعی شده بود زندان قرچک یکی از بهترین زندانهای تهران و اخبار منتشر شده از وضعیت نامناسب این زندان «کذب» است: «ندامتگاهزنان استان تهران جزو سه زندان برتر و مورد تایید دستگاه قضایی و امور زندانهاست

 ضرب و شتم زندانیان به هر دلیلی محکوم است

علیرضا روشن مدیر کانال تلگرامی مجذوبان نور متعلق به دراویش گنابادی که تا ظهر روز جمعه ۱۹ بهمن ماه از اتفاقات داخل زندان قرچکبه دلیل دسترسی زندانیان به تماس تلفنی باخبر بوده به کمپین درباره شرح این اتفاقات گفت: «گاز اشک اور و فلفل در فضای سربسته بر رویزنان شلیک میشودزندانیان برای اینکه خود را نجات دهند پتو و لباسهایشان را آتش میزنندگارد ویژه بعد از آن برای مهار آتش با ماشینآب پاش بر روی آنها و تمام وسایلشان اب میپاشددر ادامه هم برق و گاز را قطع میکننداین زندانیان خیس در بندهایشان تا صبحمیلرزیدند

به گفته مدیر سایت مجذوبان نور، اما صبح روز جمعه اعتراضات به بندهای دیگر زندان هم به دلیل سرایت بو گاز اشکآور و فلفل و دود آتشسرایت میکند: «پس از آن مدیر زندان ماموران مرد را وارد بندهای زنان میکند و آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار میدهدمن شنیدمکه ماموران مرد زنان را از موهایشان به روی زمین میکشیدند و بسیاری از آنها به دلیل ضرب و شتم شدید راهی بهداری شدهاند

علیرضا روشن به کمپین گفت از ظهر امروز ارتباط تلفنی با زندان قرچک قطع شده و آنها هیچ اطلاع دیگری از وضعیت زنان این زندانندارندمدیر سایت مجذوبان نور گفت: «دلیل اعتراض هر چه میخواهد باشد مهم جان زندانی استزندانی هر خلافی هم کرده باشد باید درزندان از جانش مراقبت شود اما در زندان قرچک بر روی آنها و زندگیشان گاز اشکاور خالی کرده و بعد کتکشان زدهاند

یک زندانی سیاسی سابق درباره تجربهاش از عفو نشدن زندانیان علیرغم قولها و گفتههای مسوولان و تاثیر آن بر روی زندانیان به کمپین گفت: «چند تا مناسبت در زندان بودم، ٢٢ بهمن، عید نوروز، دوازده فروردین و …قبل از هر مناسبتی خبرهایی مبنی بر عفو و آزادی زندانیانمیرسید، معمولا هم خبرهای اول رو دادستانی یا اجرای احکام زندان میدادمعمولا هم رقمها قابل توجه، حتی آنها هم که به دلیل نوعمحکومیتشان انگار شانسی نداشتند تحتتاثیر فضای عمومی بند قرار میگفتند، فضایی که همه آزادی رو در یک قدمی خود می دیدندخیلیوقتها حتی ماموران زندان به این فضای آزادی نزدیک است دامن میزدهمه ته دل میگفتند شاید ما هم آزاد بشویمشادی و امید در اوجخودش بود و …روز موعد فرا میرسید دل توی دل هیچکس نبود بالاخره نه در همان روز خاص با تاخیر اسامی عفو میآمد نه آنچنان که قبلاگفته بودند چند نفری آزاد میشدند که اغلب هم چیز زیادی از محکومیت شان نمانده بود….وای ناامیدی در بند به اوج خودش میرسید برخی بهروی خودشان نمیاوردند اما افسرده میشدند حتی نمیتوانستند غذا بخورندتنش در زندان زیاد میشد، همه عصبی و خشمگین، بر سر هرچیزکوچک و بزرگ عصبانی میشدندحتی یادم هست در یکی از همین مناسبتها فرزندان یک زندانی که منتظر ازادیاش بودند به شدت بیمارشدندیا یادم هست همسر یک زندانی که دادستانی او را به آزادی شوهرش مطمین کرده بود، وقتی آزاد نشد آن قدر حالش بد شد که مدتها دربیمارستان بستری بود

اعتراضات به ضرب و شتم زندانیان زندان قرچک در توییتها

ژیلا بنییعقوب روزنامهنگار در توییتر خود درباره ضرب و شتم زندانیان نوشته است: «تعدادی از زندانیانی که قرار بود به مناسبتچهل_سالگی انقلاب عفو شوند امروز به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و بسیاری شان بدون رسیدگی پزشکی به حال خود رها شدهاند.امروز به زندانیان غذا هم نداده اند .آنها زندانی عادی هستند و نه حتی سیاسی

مهتاب قلیزاده روزنامهنگار در توییتر نوشت: «اصلا به هر دلیلی توی زندان_قرچک سر و صدا بشه؛شما باید یگانو بندازین به جون زندانیو تو محیط بسته اشکآور بزنین؟ واقعا مدیر زندان بدعت جدیدی در شیوه مدیریت مدرن گذاشته؛ میشه این سطح مدیریتی رو صادر کنیم و بهجاش گوشت وارد کنیم این خوی حیوانی از کجا میاد؟ این حد از بیرحمی»

مهدی محمودیان روزنامهنگار و زندانی سابق در توییترش نوشت: «حفاظت از جان زندانیان حتی اگر تخلفی کرده باشند برعهده دستگاه قضاییاست عوامل زندان_قرچک یادتان باشد اگر دنیای دیگری را قبول ندارید حداقل اینجا در حضور خانوادهها و کسانی که شما را میشناسند بایدپاسخگوی رفتارتان باشید این که به دستور عمل کردید پاسخ قانع کنندهای نیست»

کاربر دیگری نیز به نام یاسن در توییتر خود با اشاره به اینکه خواهرش در زندان قرچک است، نوشت: «خواهرم داشت پشت تلفن زار زارگریه میکرد و میگفت گاردیها دست و پا و سر خیلی از بچه ها رو شکستند، ما داریم از گاز اشک اور خفه میشیم که تلفن قطع شد.یکی دوساعتبعد دوستش تماس گرفت که خواهرت رو کتک زنان کشیدن و بردنشبی خبریم ازشمادرم جلو زندان و هیچکی جواب نمیده#زندان_قرچک»

کاربر دیگری به نام بهنوش در اعتراض به ضرب و شتم زندانیان نوشته استحالا به هر چیزی که اعتراض کرده اند کجای دنیا زندانیان راضرب و شتم می کنند؟ عفو گسترده پیشکشتان، دست از آزار و اذیت زندانیان بردارید #زندان_قرچک

امیرحسین مصلی روزنامهنگار نیز در توییتر خود نوشت: «شب شهادت حضرت فاطمهست… حرمت نگه داریداین راهش نیست… بجایسرکوب اعتراض #زنان #زندان_قرچک یکم خویشتن دار باشید… حق دارن… امید واهی دادید بهشونخبر #عفو دادید اما بجای آزادیزندانیان سیاسی میگن قراره سعید_مرتضوی آزاد بشه… فقط امیدوارم یکی بیاد تکذیب کنه..»

کاربر دیگری به نام سرمه نوشته است: »بند ها پنجره ندارند، در هواخوری ها صد درصد بسته استاتفاقی که در قرچک افتاده فاجعه است.گاز اشکآور و آتشسوزی در یه فضای بسته و خفه در جواب خواسته و امیدی که به زندانی داده شده شکنجه مضاعفه.

کاربر دیگری به نام نفیسه مرادی نوشته استاخباری که در مورد وضعیت زندان_قرچک به گوشمون میرسه وحشتناکهگارد زندان بهزندانیان زن حمله کرده و گاز اشک آور زدهزندانیها تخت و پتو ها رو آتیش زدنزندانی ها خواستار رسیدگی به وضعیت درمان و بهداریهستن و رئیس زندان میگه زندانیان بخاطر عفو شورش کردن.

فرید اکرمیپور فعال حقوق کودک نیز نوشتجمهوری اسلامی در آستانه دهه زجر با خبرساز کردن پنجاه هزار زندانی مورد عفو قرار گرفتندژست حقوقبشری میگیرهکه پس از ابلاغ این عفو معلوم نیست چند نفر آزاد میشونداما زنان را در زندان به آتش و اشکآور و ضرب باتوممیبنددبا هشتگرد زنان_قرچک زنان زندان قرچک را حمایت کنید.

کاربر دیگری به نام نعیم نوشتاینکه اعتراضات زندان_قرچک واسه اسامی عفو شدگان بوده یا واسه حال خراب یه زندانی چه فرقی میکنهواقعا .همهی ما میدونیم که اونجا چه وضعیت اسفباری به لحاظ بهداشت و تضییع حقوق زندانی داره . اصل سرکوب محکومه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.